KAYNAKLAR

ANASAYFA

Tarih alanında ilk araştırmam Türk Devrimi konusunda olmuştu, fakat izleyen yıllarda çalışmalarım daha çok Osmanlı dönemi üzerinde yoğunlaştı. Fransa’da “Ulusal Kitaplık”ta uzun yıllar okumalar yapma fırsatı bulmam, bana Türkiye’de ulaşılması zor birçok kaynağa ulaşma olanağı sağlamıştı. Birçoğu yabancı gözlemciler (seyyah, diplomat, asker, tüccar vb) tarafından yazılmış ve Türkçeye de çevrilmemiş olan bu eserleri okurken notlar alıyor, özetler çıkarıyordum. 

Sonra bunları Türkiye’deki okumalarımla da birleştirince ortaya bin beş yüz sayfayı aşan bir “dosya” çıktı.  Daha sonra da, tarama kolaylıkları için bilgisayara kaydettiğim bu “dosya”nın tarihe ilgi duyanlar için yararlı olabileceğini düşündüm. Zaten beni bu bilgileri paylaşmaya yönelten temel dürtü de bu oldu. 

Kuşkusuz not ve özetlerim böyle bir niyetle alınmamış olduğu için, “dosya” sistematik bir nitelik taşımıyor ve yer yer özensiz ifadelere rastlanabilir. Yine de bu kaynak çalışmasının, ilgi duyan tarihçilerin de katkılarıyla genişleyerek çok daha yararlı hale gelebileceğini umuyorum. Bu vesileyle Site’nin kurulmasında bana yardımcı olan Agence Apertura’ya da çok teşekkür ederim.

A

ABBOT, GEORGE FREDERİCK; Greece and the Allies, 1914-1922; Londra 1922.

ABDEL-MALEK, ANOUAR; İdéologie et Renaissance Nationale: L’Egypte  Moderne; Paris, 1969.

ABDI TARIHI; yayına hazırlayan: Faik Reşit Unat, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999.

ABDURRAHMAN ADİL BEY; Matbuat-ı Osmaniye Hatıraları (1921’de İkbal gazetesinde yayımlanan anılar)

ABDURRAHMAN ŞEREF; Tarih Konuşmaları; İstanbul, Kavram Yayınları, 1978. (İlk Baskı, Tarih Musahabeleri, 1923).

ABESCİ, Elias (ELİAS) ; Etat Actuel de l’Empire Ottoman, Paris, 1792. (2 Cilt)

ABİDİN PAŞA; Hava Oyunları; Osmanlı Borsasında Finansal İşlemler; yayına hazırlayan Celali Yılmaz; İstanbul, Scala Yayıncılık, 2011.

ABOU el HAJ, RIFA’AT ALİ; 1703 İsyanı, Osmanlı Siyasasının Yapısı; Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2011; çev. Çağdaş Sümer. (The 1703 Rebellion and the Structure of the Ottoman Politics; 1984).

ABOU’L HASAN ALİ BEN MOHAMMED ET TAMGROUTİ; En Nafhat el Miskiya Fi’s Sifarat et Tourkiya (Relation d’une Ambassade Marocaine en Turquie 1589-1591); Paris, 1921.

ABOU YOUSOUF YAKOUB; Le Livre de L’Impot Foncier (Kitab el Kharadj); çeviren E. Fagnan; Paris, 1921.

 ABOUT, EDMOND; La Syrie et L’Alliance Russe; Paris, E. Dentu, 1860.

ABU HUSAYN, ABDUL RAHİM; Provincial Leadership in Syria, 1575-1650; Beyrut, American University Press, 1985. (IX-220 s.)

ABU-MANNEH, BUTRUS; Studies on Islam and the Ottoman Empire in the XIXth Century 1826-1876; İstanbul, İsis, 2001. (208 s.)

ACAROĞLU, TÜRKER M. (Malclės, Louise-Noëlle; Lhéritier, Andrée); Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi; İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

ADJIMAN(LAR); Encyclopedia Judaica; Kudüs, 1971: Cilt: I.

AHMET CEVDET PAŞA; Tezâkir 1-40, (dört cilt); yayına hazırlayan Cavid Baysun; Ankara, TTK yayınları, 1991.

Aynı yazar; Maruzat, İstanbul, Çağrı Yayınları, 1980. Yayına hazırlayan: Yusuf Halaçoğlu.

AHMED LÜTFİ EFENDİ; Vak’a-Nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi; yayına hazırlayan Prof. Dr. Münir Aktepe; İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 15 cilt, İstanbul; 1984-1993).

AHMED MİTHAT EFENDİ; Üss-i inkılap, 2 cit;  İstanbul, Selis Kitaplar, 2004.

AHMED RIZA BEY; Tolérence Musulmane; Paris, 1897.

AHMED RIZA BEY (İmzasız) Echos de Turquie, Paris, 1920.

AHMED SAİP; Abdülhamid’in Saltanatının İlk Günleri, (yayına hazırlayan Ruhi Turfan), İstanbul, 1983. 

AHMED VASIF EFENDİ; Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr; Ankara, TTK Yayınları, yayına hazırlayan Mücteba İlgürel, 1994.

AKARLI, ENGİN DENİZ; Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Alî ve Fuad Paşa’nın Siyasî Vasiyetnameleri; Turkuaz Yayınları, İstanbul, 1978.

AKÇAM, TANER.; İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu; Ankara, Bilgi Yayınları, 1999.

AKÇURA, YUSUF; Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda); Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988 (ilk baskı 1940).

AKDAĞ, MUSTAFA; Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, “Celalî İsyanları”; İstanbul, YKY, 2013.

AKGÜNDÜZ, AHMED; Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri; İstanbul, Fey Vakfı, 1990.

AKGÜNDÜZ, MURAT; Osmanlı Medreseleri, XX. Asır; İstanbul, Beyan, 2004.

AKSAN, VİRGİNİA; Ahmed Resmi Efendi 1700-1783; İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997 (ilk Baskı Leiden, 1995).

AKŞİN, SİNA; 31 Mart Olayı; Ankara, İmge Yayınları; 2015 (İlk baskı 1970).

AKTEPE, MÜNİR; Patrona İsyanı – 1730; İstanbul, Altınordu Yayınevi, 2017.

AKYILDIZ, ALİ; Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme; İstanbul, İletişim Yayınları, 2006 (ilk baskı 2004).

—ALİ AKYILDIZ; İmparatorluktan Cumhuriyete Kağıt paranın Öyküsü (The Odissey of the Paper Money from the Empire to the Republic); İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008.

— ALİ AKYILDIZ; Anka’nın Sonbaharı; Osmanlı’da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye; İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.

AKYILDIZ, ALİ; Sürgün Sefir Sadullah Paşa; İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.

AKYÜZ, KENAN; Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar; Ankara, AÜ Yayınları, 1964.

AKYÜZ, YAHYA; Türk Eğitim tarihi; İstanbul, Kültür Koleji Yayınları, 1994.

ALAKESE, HASAN; Mutasavvıf Hükümdarlar; İstanbul, Okul Yayıncılık, 2004.

ALEXİNSKY, GREGOİRE; La Russie et la Guerre, Paris, 1915.

ALİ HAYDAR MİTHAT; Mithat Pacha, Sa vie, Son Oeuvre; Paris, 1908.

ALİ PAŞA; Réponse á  son Altesse Moustapha Fazıl Pacha, à Paris, Paris, 1867.

ALİ VEHBİ BEY; Souvenirs d’Abdulhamid; Paris, Neuchatel, 1916.

ALKAN Ö. MEHMET; Terakki Vakfı ve Terakki Okulları, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a; İstanbul, Boyut Yayın Grubu; 2003.

ALRİC, ARTHUR; Un Diplomate Ottoman en 1836, Affaire Chırchill, Paris, Ernest Leroux, 1892.

(ALTINAY), AHMET REFİK; Lâle Devri (1718-1730); Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul, 2011.

AMİCİS, EDMONDO DE; Constantinople; Paris, Librairie Hachette, 1883. (Eserde C. Biseo’nun yaptığı 183 desenin reprodüksiyonu bulunuyor).

AMR, SALEH MUHAMMED AL-; The Hijaz under Ottoman Rule 1869-1914; Riyad, Riyad University Publications; 1978. (255 s.)

ANCEL, JACQUES; Manuel Historique de la Question d’Orient; Paris, 1926.

ANDERSON, M. S., The Eastern Question, The Great Powers and the Near East 1774-1923; Londra, 1970.

ANDIÇ, FUAT; The Last of the Ottoman Grandee, the Life and the Testament of Ali Pasha; İstanbul, Isis, 1996. (XI-68 s.)

ANDREOSSY, ANTOİNE FRANÇOİS (Le Comte): Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les Années 1812, 1813 et 1814 et pendant l’Année 1826; Paris, 1828.

ANONİM (Bir eski diplomat tarafından yazılmış); L’Empire Ottomane, 1839-1877;  Paris, Dentu, 1877. (XVI-270)

ANONİM (“Eski bir Diplomat” imzasıyla yayımlanmış); L’Angleterre et la Russie en Orient, 1876-1877; Revue d’Histoire Diplomatique; Sene: 1896 (Makalenin 1877 yılında yazıldığı belirtilmiş.)

ANONİM; Les Dessous de la Politique en Orient; Paris, 1916.

ANONİM: Ordonnances Militaires de Sultan Soliman, dit le Canoniste; çeviren: J. B. Adanson; 1753. (BN Fonds Turcs Supp. No: 719)

ANSCOMBE, FREDERİC FALLOWFİELD; The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar; New York, Columbia University Press, 1997. (XIV-270 s.)

ANTONİUS, George; The Arab Awakening, Londra, 1945 (ilk baskı 1938)

ARAİ, MASAMİ; Turkish Nationalism in the Young Turk Era; Leiden, E. J, Brill, 1992. (X-168)

ARİSTARCHİ BEY (GREGOIRE); Législation Ottomane; Constantinople, 1873.

ARMENONVİLLE, P. FLEURİAN D’. ; Estat Présent de l’Arménie, Tant pour le Temporel que pour le Sprituel; Paris, 1694.

ARMAĞAN (Şinasi Tekin’in Anısına); Uygurlardan Osmanlıya, İstanbul, Simurg, 2005.

ARNAKİS, G. GEORGİADES; The Greek Church of the Constantinople and the Ottoman Empire; The Journal of Modern History; Eylül, 1952. No. 3.

ARPEE, LEON., History of Armenian Christianity; New York, 1946.

ARSLAN, EMİR ŞEKİP; İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları; İstanbul, Klasik Yayınevi, 2005.

ARŞİZEN, SERANDİ; Tasarrufât-ı Mülkiye; yayına hazırlayanlar: Hamdi Genç; M. Erdem Özgür; İstanbul, Kitabevi, 2011.

ARTİNİAN, VARTAN; The Armenian Constutitional System in the Ottoman Empire, 1839-1863; İstanbul, 1988. (119 s.) Türkçe çevirisi “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Anayasası’nın Doğuşu 1839-1863”, İstanbul, Aras Yayınları, 2004.

ASİE FRANÇAİSE (Dergi); 1920. Ocak, no: 178.

ASİLTÜRK, BAKİ; Osmanlı Seyyahların Gözüyle Avrupa; İstanbul, Kanüs Yayınları, 2000 (592 s.)

ATATÜRK KİTAPLIĞI, İSTANBUL KİTAPLARI KATALOĞU; Hazırlayanlar: Safiye Özkan, Ebru Akçeken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994.

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONUSUNDA YURT DIŞINDA YAYINLANMIŞ KİTAPLAR BİBLİYOGRAFYASI; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, XVI. dizi, sayı: 58; Ankara, 2000.

ATATÜRK, Mustafa Kemal; Söylev ve Demeçler, I, 1919-1938. İstanbul, 1945.

AUBİGNOSC, L. P. B. d’; La Turquie Nouvelle, jugée au point où l’ont amenée les Réformes du Sultan Mahmoud; Paris, 1839. 2 Cilt.

AUBOYNEAU, GASTON ve FEVRET, ANDRE; Essai de Bibliographie pour Servir á l’Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, E. Leroux, 1911 (Mansfield Centre, Martino Publications cop. 2003) (84 sayfa).

AUTHEMAN, ANDRÉ; The Imperial Ottoman Bank; İstanbul, Osmanlı Bankası y. 2002.

AVRİL, ADOLPHE d’; Négociations Relatives aux Traités de Berlin et aux arrangements qui ont suivi 1875-1886; Paris, Ernest Leroux, 1886. (VIII-474).

AYDIN, YUSUF ALPEREN; Müteşebbis ve Devlet; 18. Yüzyılda Peksimetçibaşı Nureddin Ağa’nın Yükselişi; İstanbul, Kitabevi, 2016.

AZAM, VİCTOR; L’Avènement d’Abdulaziz; Paris, E. Dentu, 1861.

B

BABAN, ŞÜKRÜ; Tanzimat ve Para; (100.Yıldönümünde Tanzimat); Ankara, 1940.

BABİNGER, Franz; Mahomet II, le Conquérant et son Temps; Paris, 1954. (Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı; İstanbul, Oğlak yayınları, 2003).

BABİNGER, FRANZ; Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri; çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok; Ankara, Kültür Bakanlığı yayınları, 1992.

BACQUE-GRAMONT, JEAN-LOUİS (1941-…) ve ADLE, CHAHRYAR; Les Ottomans, les Safavides et la Géorgie, 1514-1524; İstanbul, Isis, 1991. (XV-134)

BAECHLER, CHRİSTİAN; Guillaume II d’Allemagne; Paris, Fayard, 2003.

BAİLEY, F. E.; British Policy and the Turkish reform Movement; Londra, 1942. (New York, 1970)

BAİLLEUX DE MARİSY; Les Valeurs Orientales; Les Finances de la Turquie et de L’Egypte; Revue des Deux Mondes, Ekim, 1874.

BAKER, JAMES, Turkey in Europe, Londra, 1877. (Fransızcası: La Turquie, Paris, 1883)

BALİ, RIFAT N.; Türkiye’de Yayınlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası, 1923-2003; İstanbul, Turkuaz Yayınları, 2003.

BALİVET, MİCHEL; Byzantins et Ottomans, İstanbul, Isis, 1999. (278 s.)

BALKAN, BEKİR SITKI; İbretnümâ, Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler; Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul, 1989 (ilk baskı 1968).

BARDAKJİAN, KEVORK B., The Rise of the Armenian Patriarchate of Constantinople (in Christians and Jews in the Ottoman Empire; Ed. B. Braude ve B. Lewis; Londra, 2 Cilt, 1982)

BAREİLLES, BERTRAND; Le Rapport Secret sur le Congrės de Berlin, adressé á la Sublime Porte par Karathéodory Pacha; Paris, 1919.

BARKAN, ÖMER L.; Türk Toprak Hukuku tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi; (Yüzüncü Yılında Tanzimat; Ankara, 1940)

BARKAN, ÖMER L; EKREM H. AYVERDİ (Haz.) ; İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri; İstanbul, 1970.

BARKAN, ÖMER LÜTFÜ; Timar; İslam Ansiklopedisi.

BARKAN, ÖMER LÜTFÜ; Çiftlik; İslam Ansiklopedisi, 1945, cilt: 3, cüz: 25.

BARRACHİN, JEAN; Sommaire Historique de l’Influence Française en Orient; Paris, 1843.

BARRAULT, EMİLE; (CADALVENE, EDMUND de); Deux Années de l’Histoire de l’Orient 1838-1840; Paris, 1840. (2 cilt) (Diğer bir ortak kitapları: “Histoire de la Guerre de Mehemed Ali contre la Porte Ottomane en Syrie et en Asie Mineure 1831-1833; Paris, 1837.)

BARSOUMİAN, HAGOP; The Dual Role of the Armenian Amira Class within the Ottoman Government and the Armenian Millet (1750-1850) (in B. Braude, B. Lewis; age)

BARTA, GABOR (1942-…) La Route qui Mėne à İstanbul, 1526-1528; Budapeşte, Akademiai Kiado, 1994. (132 s.)

BAŞAR, FAHAMEDDİN; Osmanlı Eyâlet Tevcihatı (1717-1730); Ankara, TTK Yayınları, 1997.

BAUDİER, MİCHEL (1598?-1645); Histoire Générale  du Sérrail et de la Cour du Grand Seigneur; Paris, 1623.

BAYKAL, BEKİR SITKI; İbretnümâ; Mabeyinci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları, 1989 (ilk baskı 1968).

BAYRAM, MİKAİL; Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu; Konya, Damla Matbaacılık, 1991. 

BAYRAM, ÖZLEM; Osmanlı Devletinde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler; Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999. (246 s.)

BAYTOP, TURHAN (1920-…); Eczâhâne’den Eczane’ye; Türkiye’de Eczaneler ve Eczacılar 1800-1923; İstanbul, Bayer, 1995. (133 s.)

BEAUMONT-VASSY, VİCOMTE DE; Les Salons de Paris et la Société Parisienne sous Napoléon III, Paris, 1868.

BEHRENS-ABOUSEİF, DORİS; Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule; Leiden (N.York, Köln), E. J. Brill; 1994. (XIII-314 s.)

BELDİCEANU-STEINHERR, IRENE; Les Laboureurs Associés en Anatolie, XV-XVI. Siėcles; (in Contributions á l’Histoire Economique et Sociale de l’Empire Ottoman. Kolektif eser; Koleksiyon Turcica III. Louvain, Ed. Peeters, 1983)

BELGİOJOSO, Christine Trivulce (Princesse de); Asie Mineure et Syrie: Souvenirs de Voyage; Paris, 1858.

BELİN, M.; Essais sur L’Histoire Economique de la Turquie d’Aprės les Ecrivains Originaux; Journal Asiatique; 1864, No: 3-4.

BELON du MANS, PİERRE (1518-1564); Le Voyage du Levant; Paris, Chandeigne, 2001. (606 s.)

BENBASSA, ESTHER (Yayına hazırlayan); Un Grand Rabbin Sépharade en Politique, 1892-1923. Paris, CNRS, 1990. (234 s.)

BENOİT-BRUNSWİK; Etudes Pratiques sur la Question d’Orient; Paris, 1869.

BENOİT-BRUNSWİK; Unité Islamique; Paris, 1871.

BENOİT-BRUNSWİK; La Turquie: Ses Créanciers et la Diplomatie; Paris, 1875.

BENOİT-BRUNSWİK; La Crise Financière de la Turquie; Paris, 1874.

BENOİT-BRUNSWİK; La Banqueroute Turque; Paris, 1875,

BENOİT-BRUNSWİK; La Vérité sur Midhat Pacha, Paris, 1877.

BENOİST-MECHİN, J. Le Loup et le Léopard, Mustapha Kémal ou la Mort d’un Empire; Paris, Editions Albin Michel, 1956. (460 s.)

BERARD, VİCTOR; La Mort d’İstanbul; Paris, 1913.

BERİNDEİ, MİHNEA ve VEİNSTEİN, GİLLES (Ed.); L’Empire Ottoman et les Pays Roumains, 1544-1545; Paris, EHESS ve Harvard Ukrayna Enstitüsü, 1987. (366 s.)

BERQUE, JACQUES; CHARNAY, j-PAUL (Ed.); İslam Contemporain; Paris, 1966.

BEŞİR FUAD; İlk Türk Materyalisti Beşir Fuad’ın Mektupları; İstanbul, Akba Yayınları. Tarih olarak ilk basım tarihi olan 1305 (1888) yılı veriliyor.

BEŞİRLİ, MEHMET; Zile Ayanı İlbaşoğlu Küçük Ahmed Ağa; Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, 2004.

BEYDİLLİ, KEMAL; Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane matbaası ve Kütüphanesi 1776-1826. İstanbul, Eren, 1995. (552 s.)

BİANCHİ, THOMAS  XAVİER; Dictionnaire Français-Turc (Fransızca-Türkçe Sözlük), Paris, 1843.

BİCKFORD-SMİTH, R. A. H.; Greece under King George; Londra, 1893.

BİLECİK OSMANLI SEMPOZYUMU; Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Meseleleri Sempozyumu; Bilecik Üniversitesi Yayınları, Bilecik, 2009.

BİLİOTTİ, ADRİEN; La Banque Impériale Ottomane; Paris, 1909.

BİRDAL, MURAT; The Political Economy of Ottoman Public Debt; Londra, Tauris, 2010.

BİRGE, J. KİNGSLEY; The Bektashi Order of Dervishes; Londra, 1937.

BİSCHOFF, NORBERT DE; La Turquie dans le Monde; L’Empire Ottoman; la République; (Çeviren M. Bénouville, J. Deny’nin önsözü ile), Paris, Payot, 1936. (247)

BİSMARCK (PRENS); Pensées et Souvenirs; Paris, 1899. (Cilt: 2) (Almanca baskısı, Gedanken und Erinnerungen, mit einem essay von Lothar Gall; Berlin, Verlag, 1990).

BLACKMER II, Henry M.; The Library of H. M. Blackmer II, Londra, Sotheby’s, 1989 (1515 maddeden oluşan katalog).

BLACKWOOD’S MAGAZİNE; Eylül 1906, Sayı: MXCI; Abdulhamid, Sultan and Khalif,  And the Pan-Islamic Movement. (Anonim)

BLAİSDELL, DONALD C.; Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mali Denetimi; çeviren Ali İhsan Dalgıç;İstanbul, Nesnel Yayınları, 2008.

BLANQUİ, Adolphe-Jérome; Considérations sur l’Etat Social de la Turquie d’Europe, Paris, 1842-43.

BLİSS, REV. EDWİN M. Turkey and the Armenian Atrocity; Londra, 1896

BLOCHET, E.; Catalogue des Manuscrits Turcs (BNF); Paris, 1932, 1933.  2 Cilt.

BLOCQUELLE, M. H. de; Notice sur les Nomades du Turkestan. Paris, 1865.

BLOWİTZ, M. de; Une Course á Constantinople; Paris, 1884.

BOJOVİC, BOSKO; Raguse (Dubrovnik) et L’Empire Ottoman 1430-1520; Paris, Maison des Sciences de l’Homme; 1998. (LII-414 s.)

BOLSOVER, G. H.; David Urquhart and the Eastern Question, 1833-1837. The Journal of Modern History, 1936. Cilt: VIII, no: 4.

BOMBACI, ALESSİO; Histoire de la Littérature Turque; Institut d’Etudes Turques; Paris, 1968.

BONNAC, MARQUİS DE; Mémoire Historique sur l’Ambassade de France á Constantinople; Paris, 1894.

BONNEVAL, COMTE DE (HUMBARACI AHMET PAŞA); Mémoirs de Comte de Bonneval; Paris, 1806. 2 Cilt.

BOPPE, AUGUSTE; La France et “le Militaire Turc” au XVIII. Siecle (Feuille d’Histoire; Tome: VII, No: 1, 1912)

BOSCHİNİ, ROBERTO; Gli Ambasciatori Veneziani da Solimano il Magnifico; Venezia, Del Leone, 1998.

BOSTAN, İDRİS; Osmanlılar ve Deniz; Deniz Politikaları, Teşkilat, Gemiler; İstanbul, Küre Yayınları, 2017.

BOUE, AMİ; La Turquie d’Europe; Paris, 1840. (Dört Cilt)

BOURDE, PAUL; Russes et Turcs, 2 cilt, Paris, 1878.

BOUKHAROF, DİMİTRİ DE; La Russie et la Turquie; Paris, 1877.

BÖLÜKBAŞI, Ö. FARUK; II. Abdülhamid Döneminde Mali İdare, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat; İstanbul, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2008.

BRAUDE, BENJAMİN; Foundation Myths of Millet Sistem (in Christians and Jews in the Ottoman Empire; Ed. B. Braude ve B. Lewis; Londra, 2 Cilt, 1982.)

BRAUDEL, FERNAND; Civilisation Matérielle. Economie et Capitalisme. XV-XVIII Siėcles; Paris, Armand Colin, 1979. 3 Cilt.

BRAYER, A.; Neuf Années A Constantinoples; Paris, 1836. 2 Cilt.

BREWER, Josiah; A Residence at Constantinople in the year 1827; New Haven; 1830.

BRİTİSH DOCUMENTS on FOREİGN AFFAİRS (Ed. Kenneth Bourne, D. Cameron Watt); Bethesda, University Publications of America, 1984.  Part I. Série B. Vol. 7 ve vol. 16. 2 cilt. (XVIII-444 ve XVI-446 s.)

BROPHY, A;   SAİNT-CLAİR, Stanislas G. B.; A Residence in Bulgaria; Londra, 1869.

BRUMMET, PALMİRA JOHNSON; Ottoman Seapower and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery; Albany, State University of New York, 1994. (XIV-285 s.)

BUCHMANN, BERTRAND MİCHAEL; Österreich und Osmaniche Reich; Viyana, Wuv Cop, 1999. (286 s.)

BUDAK, ALİ; Münif Paşa; İstanbul, Kitabevi, 2004.

BUGİSTRE-BELLEYSAN, D. Les Intrigues Moscovites en Turquie, La Vérité sur les Massacres de Bulgarie; Budapeşte, 1877.

BULUŞ, ABDÜLKADİR; Osmanlı Sanayi Tarihinden bir Kesit, Ali Efendi ve Rüfekası Fransa’da; Tarih ve Toplum, Ağustos, 2002.

BURNABY, CAPTAİN FRED; On the Horseback Through Asia Minor; Londra, 1877. 2 Cilt.

BURNOUF, EMİLE; La Turquie en 1869; La Revue Des Deux Mondes; Aralık, 1869.

BUSBECQ, OGİER GHİSLAİN de; Türk Mektupları, İstanbul, Doğan Kitap, çeviren: Derin Türkömer. 2005.

C

CAMBON, PAUL; Correspondance, 1870-1924

CANAYE, PHİLİPPE DU FRESNE- (1551-1610); Le Voyage du Levant: de Venise á Constantinople, l’Emerveillement d’un Jeune Humaniste (1573) (M. H. Hauser’in açıklamalarıyla); Ferriėres, ed. de Poliphile, 1986. (XXXVII-209 s.)

CANİNİ, MARCO ANTONİUS; Vingt Ans d’Exile; Paris, 1868.

CANTEMİR, DEMETRİUS; Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, 1743. 2 Cilt.

CARATHEODORY. C; MACCARTHY J. W; Relation Officielle de la Mort du Sultan Mahmoud II, en Réponse aux Allégation Publiées par M. de Cadalvėne et E. Barrault; Paris, 1841.

CARAYON, P. AUGUSTE.; Relations Inédites des Missions de la Compagnies de Jésus á Constantinople et dans le Levant au XVII. Siėcle; Paris, 1864.

CARETTO, GİACOMO E.; Un Sultano Prigioniero del Papa; Venezia, Centro Internazionale della Grafica, 1989. (97 s.)

CAREY, H. C.; Slave Trade; Londra, 1853.

CARMONA(LAR); The Encyclopedia Judaica; Jerusalem, 1971. Cilt: VII.

CARMONT, PASCAL; Les Amiras, Seigneurs de L’Arménie Ottomane; Paris, Salvatore, 1999.

CASTELLAN, A. L.; Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople; Paris, 1811.

CASTELLAN, GEORGES; La Vie Quotidienne en Serbie au Seuil de L’Indépendance, 1815-1839; Paris, Hachette, 1967.

CASTİLLE, HİPPOLYTHE; Réchid Pacha, Paris, 1857.

CECİL, LORD R.; Essays, Londra, 1905. Cilt. I.

CEMAL PAŞA; Hatıralar; Selek Yayınları; İstanbul, 1959.

CEMALEDDİN EFENDİ; Sultan Murat V; The Turkish Dynastic Mystery; Londra, 1895.

CEMALEDDİN EFENDİ; Siyasi Hatıralarım; Tercüman Yayınları, İstanbul, 1978.

CEMİL, ARİF; I. Dünya Savaşı’nda Teşkilât-ı Mahsusa; İstanbul, Arba Yayınları, 1997.

CHALLEMEL-LACOUR, F.; Les Hommes de la Turquie, Ali et Fouad Pacha; (La Revue des deux Mondes; 1868, I )

CHAİNOİ, GHİCA.; Derniėre Occupation des Principautés Danubiennes par la Russie; Paris, 1853.

CHANDLER, RİCHARD; Voyage dans L’Asie Mineure et en Grėce; Paris, 1806. (3 cilt).

CHARLEMONT, JAMES CAULFEİLD (… – 1799); The Travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey, 1749. (Ed. W. B. Stanford; E. J. Finopoulos); Londra, Trigraph, 1984. (XII-244)

CHARMES, Gabriel; L’Avenir de la Turquie-Le Panislamisme; Paris, 1883.

CHESNEY (COLONEL), F. R.; The Russo-Turkish Campaigns of 1828 and 1829; Londra, 1854.

CHİHA, NEDJİB H.; Traité de la Propriété İmmobiliėre en Droit Ottoman; Kahire, 1906.

CHOİSEUL-GOUFFİER, Comte de; Voyage Pittoresque dans l’Empire Ottoman; Paris, 1842, 2 vols.

CHOİSEUL-GOUFFİER, Erard de; La Russie et le Panislamisme; Paris, 1871.

CHOLET, Le COMTE de; Voyage en Turquie d’Asie: Arménie, Kurdistan et Mésopotamie; Paris, Librairie Plon, 1892. (294 s.)

CHOUBLİER, Max; Les Bektachis et la Roumélie; Revue des Etudes İslamiques; 1927; Cilt:I, s. 427-453.

CHRİSTENSEN, ARTHUR; L’Iran sous les Sassanides; Kopenhagues, 1944.

CİORANESCO, GEORGES; Une Description de l’Instruction Publique de l’Empire Ottoman, faite par Stanislas Bellanger en 1847; Turcica, XIII, 1981.

CLARK, EDWARD C.; The Ottoman Industrial Revolution; IJMES;1974 (V)

CLAY, CHRİSTOFER G. A; Gold for the Sultan, WesternBankers and Ottoman Finance, 1856-1881; Londra, I. B. Tauris, 2000. (XX-698 s.)

CLOGG, RİCHARD; The Grek Millet in the Ottoman Empire. (in Christians and Jews in the Ottoman Empire; Ed. B. Braude ve B. Lewis; Londra, 2 Cilt, 1982. s.185-207)

CLOT, ANDRE; Mehmet II., Le Conquérant de Byzance; Paris, Le Grand Livre du Mois, 1998. (331 s.)

COCO, CARLA; MAZONETTO, FLORA; Baili Veneziani alla Sublima Porta;(Storia e caratteristiche dell’ ambasciata Veneta a Constantinopoli) Venedik, Venezia Üniversite Yayını; 1985.

COLES; Paul; La Lutte contre les Turcs; Paris, 1969.

COLLAS, Louis Charles; La Mort d’Abdul-Medjid; Dernier Jour de l’Empire Ottoman, Paris, 1861.

COLLAS, Bernard-Camile; La Turquie en 1864; Paris, E. Dentu, 1864. (Eserin ilk versiyonu La Turquie en 1861 başlığı altında yayınlanmış)

COLOMBE, MARCEL; Une Lettre d’un Prince Egyptien du XIX. Siècle au Sultan Ottoman Abd’al Aziz; ORİENT, 1958, sayı: 2.

CONGRESS ON SOCİAL AND ECONOMİC HİSTORY OF TURKEY (yayına haz. Heath W. Lowry ve Ralph S. Hattox; İstanbul Isis, 1990. (432 s.)

COQUELLE, P; Andréossy, Ambassadeur á Constantinople, 1812-1814; Revue d’Histoire Diplomatique; 1906.

COR, MATHURİN-JOSEPH; Statu Quo d’Orient; Paris, 1839.

CRİTOBULE d’IMBROS; Mehmet II erobert Konstantinopel; Almancaya  çeviren ve yayına hazırlayan Dieter Roderich Reinisch; Graz, Stria cop., 1986. (338 s.)

CROUTİER, ALEV LYTLE; Harems, Le Monde Derriere le Voile; Paris, Belfond, 1989.

CROUZENAC, SİEUR de; Histoire de la Dernière Révolution Arrivée dans L’Empire Ottoman, Paris, 1740

CUCHEVAL-CLARİGNY; La Politique Anglaise en Orient; Revue des Deux Mondes; 1 Mart 1878.

CUİNET, VİTAL; La Turquie d’Asie, Paris, 1890-1900. (4 Cilt)

CUNNİNGHAM, ALLAN; Stratford Canning and the Tanzimat (in Beginnings of Modernization in the Middle East; Ed. W. R. Polk, R. L. Chambers; Londra-Chicago, 1968)

CVETKOVA, BİSTRA ANDREEVA; Les Institutions Ottomans en Europe; Wiesbaden, F. Steiner, 1978. (134 s.)

ÇADIRCI, MUSA; (Tanzimat Sürecinde Türkiye) Ülke Yönetimi; Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

ÇAMUROĞLU, REHA; Yeniçerilerin Bektaşiliği ve Vaka-i Şerriye; İstanbul Ant yayınları, 1994.

ÇELEBYAN, ANTRANİK; Antranik Paşa, İstanbul, Perî Yayınları; 2003.

ÇELİK, Yüksel; Şeyhü’l-Vüzera Koca Hüsrev Paşa; II. Mahmud Devrinin Perde Arkası; Ankara, Türk Tarih Kurumu; 2013.

D

DADİAN; Boghos; Note Présentée á sa Grandeur Mgr. L’Archevêque de Paris, Paris, 1855.

DADİAN, Le Prince Mek. B.; La Société Arménienne Contamporaine; Les Arméniens de l’Empire Ottoman;  Paris, 1867.

DADRİAN, VAHAKN N. ; The History of Armenian Genocide; Berghahn Boks; 1995.

DALEGRE, JOELLE (1946- …); Grecs et Ottomans, 1453-1923.Budapeşte-Paris; L’Harmattan; 2002. (268 s.)

DALY, JOHN C. K.; Russian Seapower and ‘The Eastern Question’, 1827-1841, Basingstoke, Macmillan, 1991, (XVII-314)

DAMAS, AMEDEE (Le Pėre de la Compagnie de Jésus); Coup d’oeuil sur L’Arménie á propos d’une Mission de la Compagnie de Jésus Ouverte en Asie Mineure par les Ordres du Pape Léon XIII. Paris ve Lyon, 1887.

DAMİANİ, ANİTA; Enlightened Observers: British Travelers to the Near East 1715-1850; Beyrut, American University of Beirut, 1979. (IX-198 s.)

DAVEY, Richard; The Sultan and his Subjects; (iki cilt), Londra, 1897.

DAVİS, FANNY (1904-1984); The Ottoman Lady: A Social History from 1718 to 1918; N. York, Westport, 1986. (XV-321 s.)

DAVİSON, RODERİC H. (1916-1996); Austin, Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923; Texas University Press; 1990. Türkçesi: Osmanlı-Türk Tarihi (1774-1923), İstanbul, Alkim Yayınları, 2003.

DAVİSON, R. H.; The Millets as Agents of Change in the Nineteenth Century Ottoman Empire (in Braude ve Lewis ed. Kolektif eser, 1982)

DAVİSON, RODERİC H.; The Armenian Crisis, 1912-1914; New York, The Armenian Council of America, 1948.

DECOURDEMANCHE, JEAN-ADOLPHE; Les Femmes en Turquie; Paris, 1878.

DEDEYAN, GERARD (Ed); Histoire des Arméniens; Toulouse, Private, 1982.

DEKAY, JAMES ELLSWORTH (1792-1851); Sketches of Turkey in 1831 and 1832; New York, 1833.

DENAİS, Joseph; Le Sultan; Paris, 1897. (La Nouvelle Revue, 1 Nisan 1897)

DENY, JEAN; Grammaire de la Langue Turque (Dialecte Osmanlı); Paris, Editions Ernest Leroux, 1921.

DERİNGİL, SELİM; İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909); İstanbul, YKY, 2002.

DERİNGİL, SELİM ve KUNERALP, SİNAN; Studies on Ottoman Diplomatic History; İstanbul, Isis Press, 1990. (155 s.)

DERSİM MEBUSU LÜTFİ BEY’İN GÜNLÜĞÜ (Yayına haz. Yücel Demirer; T. Z. Tunaya’nın sunuşuyla). İstanbul, Arma Yayınları, 1991.

DESSERT, DANİEL; Argent, Pouvoir et Société au Grand Siècle; Paris, Fayard, 1984.

DEVAL, CHARLES (M.. C… D); Deux Années á Constantinople et en Morée (1825-1826); Paris ve Londra, 1828.

DJEVAD BEY; L’Etat Militaire de l’Empire Ottoman; Paris, 1882.

DOĞAN, İSMAİL; Tanzimat’ın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavi; İstanbul, İz Yayınları, 1991.

DOMERGUE, GABRİEL; La Guerre en Orient: Aux Dardanelles et dans les Balkans; Paris, Librairie Académique Perin et Cie; 1916. (244 s.)

DOMİNİQUE, PİERRE; La Politique des Jésuites; Paris, 1955.

DORYS, G.; Abdulhamid Intime; Paris, 1901.

DOUBLET, GEORGES (1863-1936); Un Ambassadeur Ariégeois á Constantinople sous la Régence, Octobre 1726. Nimes, C. Lacour, 2000. (30 s.)

DOUCHY, Le Capitaine: La Guerre Turco-Grecque de 1897; Paris, 1898.

DOUİN, G. Histoire du Rėgne du Khédive İsmail; Paris, 1933.

DOUWES, DİCK (1957- ..); The Ottomans in Syria, a History of Justice and Opression; Londra, I. B. Tauris, 2000; (VIII-244 s.)

DOWNEY, FAİRFAX; Soliman le Magnifique; Paris, Payot, 1930. (248 s.)

DUBOİS, ALFRED; Choix de Lectures á l’Usage des Eleves du Lycée Impérial Ottoman de Galata-Sérail; İstanbul, İmprimerie Osmaniye, 1888. (386 s.)

DUC DE VALMY; La Turquie et L’Europe en 1867, Paris, 1867.

DUJCEV, I; VELKOV, V; MİTEV, I; PANAYOTOV, L.; Histoire de la Bulgarie, Des Origines á Nos Jours; Roanne, Ed. Horvarth, 1977.

DUMONT, PAUL (1945-..); Mustafa Kemal inventa la Turquie Moderne; Bruxelles, Ed. Complexe, 1997. (221 s.)

DUMONT, PAUL ve GEORGEON, FRANÇOİS (Der.); Vivre dans l’Empire Ottoman; Paris, Ed. L’Harmattan, 1997. (350 s.)

DUPAN, JACQUES MALLET; Mémoires du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares; Kitap eşelştirisi; Mercure de France, 25 Aralık 1785.

DUPARC, PİERRE; Recueil des Instructions aux Ambassadeurs et Ministres de France, Turquie, Cilt. XXIX; Paris, CNRS, 1969.

DUPRE, LOUİS; Voyage á Athėne et á  Constantinople ou Collection de Portraits, Vues et Costumes Grecs et Ottomans, peints d’aprės Nature en 1819; Paris, 1825-1838.

DURAND DE FONTMAGNE, La Baronne; Un Séjour á L’Ambassade de France á Constantinople sous le II. Empire; Paris, 1902.

DURHAM, M. E.; Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans; Londra, 1928.

DUVERGER, MAURİCE (Der.); Le Concept d’Empire, Paris, PUF, 1980.

DÜNDAR, FUAT; Modern Türkiye’nin Şifresi, İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği 1913-1918; İstanbul, İletişim Yayınları, 2008.

DWİGHT, E. LEE; The Origins of Panislamism; The American Historical Review, cilt. 47, no:2, 1942.

DWİGHT, H. G. O. Rev., Le Christianisme en Turquie au XIXe Siėcle, Paris, 1855.

E

EİSENMAN, ROBERT H.; Islamic Law in Palestine and Israel; Leiden, E. J. Brill, 1978. (XIV-291)

ELLİOT, CHARLES; Turkey in Europe; Londra, 1908.

ELLİOT, HENRY G.; The Death of Abdulaziz and the Turkish Reform; The Nineteenth Century; Şubat, 1888 (Makale).

ELLİOT, HENRY G.; Some Revolutions and Other Diplomatic Experiences, ed. by his daughter, Londra, 1922.

ELLİSON, GRACE M.; Turkey Today; Londra, Hutchinson, 1928. (288 s.)

ENDRES, FRANZ KARL; Türkishe Frauen; Münih, 1916. (198 s.)

ENGELHARDT, EDOUARD-PHİLİPPE; La Turquie et le Tanzimat ou Histoire des Réformes dans l’Empire Ottoman;  Paris, 1882. 2 Cilt.

ERİCKSON, EDWARD J., Ordered to Die: A History of the Ottoman Army; Westport/Londra, Greenwood Press, 2001. (Türkçesi: Size Ölmeyi Emrediyorum!, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2003. Çeviren: Tanju Akad).

ESAD EFENDİ; Üss-i Zafer; yayına hazırlayan Mehmet Arslan; İstanbul, Kitabevi, 2005.

ESATLI, MUSTAFA RAGIP; İttihat ve Terakki; İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1975.

ETON, WİLLİAM; Tableau Historique, Politique et Moderne de l’Empire Ottoman; Paris, 1801. 2 cilt.

EYRİES, J. B. B.; La Turquie, ou Costumes, Moeurs et Usages des Turcs. Suite des Gravures coloriées  avec leurs Explications; İstanbul, Librairie Gözen et Librairie Turan, 1982 (Paris, Librairie de Gide Fils edisyonunun tıpkı basımı). (24 renkli levha ve açıklamalar)

EKSERTZOGLOU, HARİS; Osmanlı’da Cemiyetler ve Rum Cemaati, Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi; İstanbul, Tarih Vakfı-Yurt Yayınları; 1999.

ERUZ, SAKİNE; Çokkültürlülük ve Çeviri: Osmanlı Devleti’nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler; İstanbul, Multilingual, 2010.

F

FALLMERAYER, JAKOP PHİLİPP (1790-1861); Fragmente aus dem Orient; Stuttgart, 1845.

FARLEY, J. LEWİS, Modern Turkey; Londra, 1872.

FAROQHİ, SURAİYA (1941-..); Subjects of the Sultans, Culture and Daily Life in the Ottoman Empire; New York, I. B. Tauris, 2000. (X-358) Eser  Elif Kılıç tarafından Türkçeye çevrilerek Tarih Vakfı yayınları arasında çıkmıştır: Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, 2002 (4. Basım).

FARWELL, BYRON; The Encyclopedia of XIXth Century Land Warfare; Londra-New York, W. W. Norton, 2001.

FATMA ALİYE HANIM; Ahmet Cevdet paşa ve Zamanı; sadeleştiren Metin Hasırcı, İstanbul, Pınar Yayınları, 1994.

FAZIL BEY; Le Livre des Femmes (Zenan Nameh); ÇevirenJ-A. Decourdemanche; Paris, 1879.

FELLOWS, CHARLES; Journal Written during an Excursion in Asia Minor, 1838; Londra, 1839.

FEROZ AHMAD; İttihat ve Terakki 1908-1914; (Çeviren Nuran Ülken), Sander Yayınları, İstanbul, 1971.

FERRO, MARC; La Russie dans tous ses Etats; La Découverte, Paris, 1993.

FESCH, PAUL; Constantinople aux Derniers Jours d’Abdul Hamid; Paris, 1907.

FEYZİOĞLU, HAMİYET SEZER; Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu; İstanbul, Kitabevi, 2010.

FİNDLEY, CARTER Vaughn (1941-..); Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte 1789-1922; Princeton, 1980.

Türkçesi: Osmanlı İmparatorluğunda Bürokratik Reform; Babıâli 1789-1922; İstanbul, Alfa yayınları, 2019. (Alıntılar özgün baskıdan).

FİNDLEY, CARTER V.; Knowledge and Education (in Modernisation in the Middle East; Ed. Cyril E. Black ve L. Carl Brown; The Darwin Press, New Jersey, 1992. s. 121-149)

—Bu eserin Türkçesinden alınan notlar. Kalemiyeden Mülkiyeye; Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi; İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.

FİNKEL, CAROLİNE C.; The Administration of Warfare, the Ottoman Military Campaigns in Hungary 1593-1606; Viyana, V. W. G. Ö. 1988 (iki cilt) (XI-362 s.)

FİSCHER, FRİTZ; Les Buts de Guerre de l’Allemagne Impériale 1914-1918; Editions de Trévisse, 1970.

FLEET, KATE; European and Islamic Trade: The Merchants, Genoa and Turkey; Cambridge, Cambridge University Press, 1999. (X-204 s.)

FLEİSCHER, CORNELL H.; Bureacrat and the Intellectual in the Otoman Empire, New Jersey, Princeton University Pres, 1986.

FLEURY, ANTOİNE; La Pénétration Allemande au Moyen-Orient, 1919; Le Cas de la Turquie, de l’Iran et de l’Afghanistan; Cenevre, A. W. Sijthoff-Liden, 1977.

FODOR, PAL; In Quest of Imperial Apple; Imperial Ideology, Politics and Military Administration in the Ottoman Empire; İstanbul, Isis, 2000. (304 s.)

FONTANİER, VİCTOR; Voyages en Occident entrepris par ordre du Gouvernement Français..; Paris, P. Mongie, 1829.

FONTON, FELİX; La Russie dans l’Asie Mineure ou Campagne du Maréchal Paskevitch en 1828 et 1829. Paris, 1840.

FORBİN, COMTE AUGUSTE DE; Voyage dans le Levant; Paris, 1819.

FORTNA, BENJAMİN C.; Islam, the State and the Educatin in the late Ottoman Empire, Oxford University Press, 2002. (Türkçesi, Mekteb-i Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İslam, Devlet ve Eğitim; Türkçeye çeviren: Pelin Siral;  İstanbul, İletişim Yayınları, 2005).

FOUQUERAY, P. HENRİ; Histoire de la Compagnie de Jésus, Paris, 1922

FRANCO, MOİSE; Essai sur L’Histoire des İsraélites dans l’Empire Ottoman; Paris, 1897.

FRAZEE, CHARLES AARON (1929-…); Catholics and the Sultans; The Church and the Ottoman Empire 1453-1923; Londra, New York, Melbourbe; Cambridge University Press; 1983. (VII-388)

FREEMAN, Edward A.; The Ottoman Power in Europe, Londra, 1877.

FRESCO, HENRİ; Les Sépharades d’Istanbul depuis l’Installation jusqu’à la Fin du XIX. Siècle; H. Méchoulan’ın derlediği L’Etat Classique (Paris, J. Vrin, 1996) içinde, s.388-396).

FUA, ALBERT; Abdülhamid II et Mourad V., Paris, 1909.

FUA, ALBERT; Le Comité Union et Progrės contre la Constitution; Paris; 1911.

FUA, Albert; La Guerre Mondiale Préméditée et Concertée par L’Allemagne et les Jeunes-Turcs; Paris, 1915. (La Revue Hebdomadaire, 1915)

G

GABBAİ(LAR); The Encyclopedia Judaica; Jerusalem, 1971. Cilt: VII.

GALL, LOTHAR; Bismarck, le Révolutionnaire Blanc; Paris, Fayartd, 1984. (İlk baskı 1980).

GALLAND, ANTOİNE; Journal d’Antoine Galland pendant son Séjour á Constantinople, 1672-1673; yayına hazırlayan Charles Scheffer; Paris, 1881, 2 cilt.

GAMBİER, J. W.; The Life of Mithat Pasha; The Nineteenth Century, Londra, 1878, Ocak. (Cilt. III)

GANDEV, CHRİSTO; L’apparition des Rapports Capitalistes dans l’Economie Rurale de la Bulgarie du Nord-Ouest au Cours du XVIII. Siėcle, Etudes Historiques, Sofya, 1960.

GANEM, Halil; Educations des Princes Ottomans; Bulle (İsviçre), 1895.

GARDANE, PAUL-ANGE L. De; Journal d’un Voyage dans la Turquie et la Perse en 1807-1808; Paris, 1809.

GARO, ARMEN; Osmanlı Bankası, Armen Garo’nun Anıları; İstanbul, Belge Yayınları, 2009.

GAUTİER, THEOPHİLE; Constantinople; Paris, 1853.

GEARY, GRATTAN; Through Asiatic Turkey, Narrative of a Journey from Bombay to the Bosphorus; Londra, 1878. 2 Cilt.

GAULİS, GEORGE; La Ruine d’un Empire; Paris, 1913.

GENÇ, MEHMET; Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi; İstanbul, Ötüken Yayınları, 2000.

GEORGEON, FRANÇOİS; Aux Origines du Nationalisme Turc; Yusuf Akçura, 1876-1935; Paris, ADPF Ed. 1980 (152 s.).

GEORGEVİC, BARTOLEMEJ; Discours Parénétiques sur les Choses Turques; Lyon, 1606.

GEORGİADES, Démetrius; La Turquie Actuelle; Paris, 1892.

GEORGİEVA, CVETLANA; Organisation et Fonctions du Corps des Janissaires dans les Terres Bulgares du XVI. Jusqu’au Milieu du XVIII. Siėcle; Etudes Historiques, V, Sofya,1970.

GHAZARİAN, VATCHE; Armenians in the Otoman Empire; an Anthology of Transformation, XIII.-XIX. Massachusets, 1997.

GHENTCHEV, NİCOLAS; La France et l’Enseignement Bulgare Pendant les Années 40 et le Début des Années 50 du XIX Siėcle; Etudes Historiques, no: VIII, Sofya, 1978.

GİBB, ELİAS JOHN WİLKİNSON; A History of Ottoman Poetry; Londra, 1900. (6 Cilt)

GİBB, SİR HAMİLTON ve BOWEN, HAROLD; Islamic Society and the West; Oxford University Press, 2 cilt, 1957.

GİBBONS, H. A.; An Introduction to World Politics; Londra, 1922.

GİÇEV, STRAHİL; Les Débuts de L’Imprimerie Juive dans les Balkans; Actes du Ier Congrès International des Etudes Balkaniques.

GİRARDİN, SAİNT-MARC; De la Moralité des Finances Turques; Revue des Deux Mondes; Paris, 1861, I.

GÖÇEK, FATMA MÜGE; East Encounters West: France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century; New York, Oxford University Press, 1987. (X-192 s.)

GOFFMAN, DANİEL (1954-…); The Ottoman Empire and Early Modern Europe; Cambridge University Press; 2002. (XXII-273 s.).

— Britons in the Ottoman Empire 1642-1660. Londra, University of Washington Press, 1998. (XV-310 s.)

GÖLLNER, CARL (Girişi kaleme alan ve yayına hazırlayan); Chronica und Beschreibung der Türkei; Köln, Viyana; Böhlau, 1953. (XXVII-256 s.)

GOLTZ, Baron Colmar von der; La Défaite de la Jeune Turquie, Paris, 1913.

GOODELL, WİLLİAM; Forty Years in the Turkish Empire; or, Memoirs of Rev. William Goodell; (By his son-in-law E.D.Prime. D.D.) New York, R. Carter and Brothers, 1876. (XII-489 s.)

GORCEİX, SEPTİME; Bonneval Pacha, Pacha á trois Queues, une Vie d’Aventure au XVIII. Siėcle; Paris, Plon, 1953.

GORDON, LELAND JAMES; American Relations with Turkey 1830-1930; Filadelfiya, University of Pensilvania Press, 1932. (XV-402 s.)

GORİANOW, SERGE; Le Bosphore et les Dardanelles; Paris, 1910

GOUİN, EDOUARD; Histoire de L’Empire de Turquie; Paris, 1842.

GOURDJİ, SALİH; La Turquie d’Hier et d’Aujourd’hui, L’Arménie et la Macédoine; Paris, 1903.

GÖKBİLGİN, M. TAYYİP; Midhat Paşa, İslam Ansiklopedisi, 82. cüz.

GRAHAM, PETER W. (Ed); Byron’s Bulldog, the Letters of John Cam Hobhause to Lord Byron; Ohio State University Press, 1984.

GRAVES, ARMGARD KARL; Souvenirs d’un Agent Secret de l’Allemagne; Paris, 1916.

GRENVİLLE, J. A. S.; Lord Salisbury and Foreign Policy; Londra, 1964.

GÜLERSOY, ÇELİK; İstanbul Kitaplığı Kataloğu; Çelik Gülersoy Vakfı, 1988.

GUİGNES, JOSEPH DE; Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares Occidentaux; Paris, 1756-1758. (4 Cilt)

GUİZOT, FRANÇOİS; Mémoirs pour Servir á l’Histoire de mon Temps; Paris, 1860-1867. 8 Cilt.

GÜLSOY, UFUK; Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni; İstanbul; Simurg Yayınları, 2000.

GÜN, FAHRETTİN (Ed.); 1889 Paris Umumi Sergisi; yayına hazırlayan TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı; İstanbul, 2010.

GÜNALTAY, ŞEMSEDDİN; Zulmetten Nura; İstanbul, Furkan Yayınları, 1996. (İlk baskı 1915)

GÜRAN, TEVFİK; 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı; İstanbul, Eren Yayınları, 1998.

GUTHMÜLLER, BODA ve KÜHLMANN, WİLHELM (Ed.); Europa und die Türken in der Renaissance; Tübingen, M. Niemeyer, 2000. (VI-451)

H

HAJJAR, JOSEPH (1923- …); Bismarck et ses Menées Orientales, 1871-1882, 2 cilt;Damas,  Dar Tlass; 1990.

HALE, WİLLİAM ve BAĞIŞ, ALİ İHSAN (Ed.); Four Centuries of Turcs British Relations; Berkeley, Eothen Press, 1984. (X-141 s.)

HALEBY, OMAR; Les Lois Secrėtes de l’Amour en Islam (Arapçadan Paul de Rėgla tarafından çevrilmiş); Paris, Balland, 1992. (288 s.)

HALL, RİCHARD C.; Balkan Savaşları, 1912-1913; İstanbul, Homer Kitabevi, 2003.

HALPHEN, LOUİS; Les Barbares: Des Grandes Invasions aux Conquêtes Turques du XI. Siecle; Paris, 1948.

HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH de; L’Histoire de L’Empire Ottoman; Paris, 1835-1841. 18 Cilt.

— J. VON HAMMER-PURGSTALL; Erinnerungen aus Meinem Leben, 1774-1852; Viyana, R.B. von Echt; 1940.

HANİOĞLU, M. ŞÜKRÜ; Bir Siyasal Düşünür Olarak Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi; İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1981.

HANSARD’S PARLİAMENTARY DEBATES, 3. Seri, Cilt: 96, 1848.

HANSARD’S  CİLT: 97. 1 Mart 1848 toplantısı.

HARPOKULU TARİHÇESİ 1834-1945; Harpokulu Matbaası, 1945.

HARTMANN, MARTİN; Deutchland und der IslamDer Islam, 1910, cilt.I, s. 72-92.

HASLİP, JOAN; Tanrı’nın Gölgesi II. Abdülhamid; İstanbul, Profil Yayınları, 2008. (The Life of Abdulhamid II, 1958).

HASSELQUİST, FREDERİC; Voyages and Travels in the Levant in the Years 1749, 1750, 1751,1752. Londra, 1766.

HAYRETTİN BEY; Kırım Harbi, İstanbul, Tercüman Yayınları (Tarih yok). Baskıya hazırlayan Şemsettin Kutlu.

HAYRULLAH EFENDİ; Avrupa Seyahatnamesi; Ankara, Kültür bakanlığı Yayınları, 2002.

HECQUARD, CHARLES; La Turquie sous Abdulhamit II; Brüksel, 1901.

HELLER, JOSEPH (1937-…); British Policy towards the Ottoman Empire, 1908-1914. Londra, F. Cass, 1983. (XI-228 s.)

HEPWORTH, H.; Through Armenia on Horseback; Londra, 1898.

HERBELOT DE MOLANVİLLE B. D’; Bibliothėque Orientale, ou Dictionnaire Universelle Contenant généralement tout ce qui Regarde la Connaissance des Peuples de l’Orient; Paris, 1697.

HERBETTE, Maurice; Une Ambassade Turque sous le Directoire; Paris, Librairie Académique Didier, 1902.

HERZOG, CHRİSTOF; Geschichte und Ideologie, Mehmed Murad und Celal Nuri, über die historischen Ursachen des osmanischen Niedergang; Berlin, K. Scharwz, 1996. (III-234 s.)

HEUSCHLİNG, PHİLİPPE FRANÇOİS XAVİER THEODOSE; L’Empire de Turquie, Bruxelle-Leipzig, 1860.

HEYD, URİEL; Türk Ulusçuluğunun Temelleri (çeviren Kadir Günay); Kültür Bakanlığı Yayınları; Ankara, 1979.

HEYD, WİLHELM; Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age; Amsterdam, 1967.

HİÇYILMAZ, ERGUN; Belgelerle Teşkilatı Mahsusa; İstanbul, Ünsal Yayınları, 1979.

HİRSH, BARON MAURİCE DE; Encyclopedia Judaica, Cilt. 8, Jerusalem.

HİRSH, Baron Maurice de; Jewish Encyclopedia; New York, Cilt. VI. 1904.

HİTZEL, FREDERİC (Ed.); İstanbul et les Langues Orientales; Paris, L’Harmattan, 1992. (538 s.)

HOBART PASHA (Admiral); Sketches of my Life, Londra, 1886.

HOBHOUSE, JOHN CAM; A Journey through Albania and other Provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople during the Years 1809 aand 1810, Londra, J. Cawthorn, 1813.

HOLLANDER, ERNEST; La Turquie devant L’Opinion Publique; Paris, 1858.

HOLT, P. M.; Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922; Londra 1966.

HOMMAİRE de HELL, İgnace Xavier Morand;  Voyage en Turquie et en Europe; 4 Cilt, Paris, 1854.

HORNİKER, ARTHUR LEON; William Harborne and the Beginning of Anglo-Turkish diplomatic and Commecial Relations; The Journal of Modern History; 1942, Vol. XIV, no. 3.

HORVATH, BÉLA; Anadolu, 1913; İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 2007.

HULKİENDER, MURAT (1976-..); Bir Galata Bankerinin Portresi: George Zarifi, 1806-1884; İstanbul,Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2003.

I

İĞDEMİR, ULUĞ; Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları; 2009 (1937).

İHSANOĞLU, EKMELEDDİN (1943-…); Osmanlılar ve Batı Teknolojisi: Yeni Araştırmalar ve Yeni Görüşler; İstanbul Üniversitesi yayınları, 1992.

İLTER, ERDAL; Türk-Ermeni İlişkileri Bibliyografyası; Ankara Üniversitesi Yayınları, 1997.

İMBER, COLİN;  The Ottoman Empire, 1300-1650, the Structure of the Power; New York, Palgrave, 2006.

Studies in Ottoman History and Law; İstanbul, Isis Press, 1996. (337 s.)

İNALCIK, HALİL; The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600; Londra, Weidenfeld and Nicolson; 1973.

–The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants (Contribution à l’Histoire Economique et Sociale de l’Empire Ottoman;  kol. eser; Louvain, 1982)

— Tanzimat ve Bulgar Meselesi; İstanbul, Kronik Yayınları, 2017. (İlk baskı 1943).

İNALCIK, HALİL; QUATAERT DONALD (Ed.); The Economic and Social History of the Ottoman Empire: 1300-1914. (Halil İnalcık: The Ottoman State: Economy and Society 1300-1600); Cambridge University Press, 1994.

— Tanzimat Nedir? (Tarih Araştırmaları; İstanbul, 1941. DTCF yayını)

—Tanzimat ve Bulgar Meselesi; Ankara, 1943.

— Capital Formationin the Ottoman Empire; The Journal of Economic History; Mart, 1969, Cilt. 29.

— Osmanlılarda Raiyet Rüsumu; Belleten, Ekim 1959, no: 92.

— Sened-i İttifak ve Gülhane Hattı Hümayunu; Belleten, no: 112, Ekim 1964.

—  Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler; Belleten, Ekim, 1964.

İNALCIK, HALİL; KAFADAR, CEMAL (Der.); Suleyman the Second and his Time; İstanbul, Isis Press, 1993.

İREZ, FERYAL; XIX. Yüzyıl Osmanlı Saray Mobilyası; Ankara, Atatürk Kültür Merkezi yayını, 1989.

İSLAMOĞLU-İNAN, HURİ (Ed.); The Ottoman Empire and the World Economy; Cambridge University Press (N.York, Melbourne, Paris); 1987. (XI-481s.)

İSMAİL KEMAL BEY’İN HATIRATI; çev. Adnan İslamoğulları, Rubin Hoxha, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

ISSAWİ, CHARLES PHİLİP (1916-2000); The Economic History of Turkey 1800-1914; Chicago, University of Chicago Press, 1980. (XVI-390 s.)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI DİZİNİ (1939-2007); İstanbul, İşaret Yayınları, 2007.

İTZKOWİTZ, N.; Eighteenth Century Ottoman Realities; Studia İslamica, 1962, 16.

IŞIN, EKREM; Everyday Life in Istanbul; çeviri: Virginia Taylor Saçlıoğlu; İstanbul, Yapı Kredi yayınları, 2013.

J

JAMGOCYAN, ONNİCK; Les Finances de L’Empire Ottoman et les Financiers de Constantinople; 1732-1853. Sorbonne, Paris-I’de savunulmuş “İktisadi ve sosyal tarih” doktora tezi; 1988.

JEANCARD, PAUL. L’Anatolie, Paris, 1919.

JELAVİCH, CHARLES; Tsarist Russia and Balkan Nationalism; Los Angeles, 1962.

JENNİNGS, RONALD C. (1941-1996); Studies on Ottoman Social History in the XVIth and XVIIth Centuries; İstanbul, Isis, 1999.

JOMİNİ, ALEXANDRE de; Etude Diplomatique sur la Guerre de Crimée, 1852-1856; Paris, 1874. 2 Cilt.

JOURNAL ASİATİQUE DE CONSTANTİNOPLE; No: I, 1852.

JUCHEREAU DE SAİNT DENİS, A. de; Révolution de Constantinople en 1807 et 1808; Paris, 1822.

K

KABACALI, ALPAY (Ed.); Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii; İstanbul, Cem Ofset, 1998 (320 s.).

Arap Çöllerinde Türkler; İstanbul, Cem Yayınevi, 1990.

— Bir İhtilalcinin Serüvenleri: Doğmayan Hürriyet ve Yarıda Kalan İhtilal; İstanbul, Engin Yayıncılık, 1995.

KAFADAR, CEMAL (1954- ); Between two Worlds: The Construction of the Ottoman State; Berkeley, University of California Press, 1995. (XX-221 s.)

KARAER, NİHAT; Paris, Londra, Viyana; Abdülaziz’in Avrupa Seyahati; İstanbul, Phoenix, 2003.

KARAGÖZ, RIZA; Canikli Ali Paşa; Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003.

KARAL, ENVER ZİYA; Osmanlı Tarihi; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları. 7 cilt.

— Sultan II. Mahmut; İslam Ansiklopedisi.

KARATZOGLOU, JOHN; The Imperial Ottoman Bank, the First 25 Years 1864-1890; İstanbul, Ottoman Bank Archives and Research Center, 2003.

KARLIĞA, BEKİR; Tunus’lu Hayrettin Paşa ve Tanzimat, İstanbul, İslam Kültürü Altın Serisi, 1995.

KARPAT, KEMAL (1925-…); The Politization of Islam, New York, Oxford University Press, 2001. (IX-533)

— The Ottoman State and Its Place in World History (yazar ed. ve iki makalesi var), Leiden, 1975.

— Osmanlı Modernleşmesi; Ankara, İmge Kitabevi, 2002.

— Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk; Ankara, İmge Kitabevi, 2001.

KAZGAN, HAYDAR; Osmanlıda Avrupa Finans Kapitali; Ankara, Roma Yayınları, 2005.

KEDOURİE, ELİE; Middle Eastern  Studies (1971, Cilt: VII, No: 1); Türkçe çevirisi, Jön-Türkler, Farmasonlar ve Yahudiler; (Çev. Zeynep Avcı Karabey) Birikim; Sayı: 45.

KENT, MARİAN (Ed.); The Great Powers and the and of the Ottoman Empire; Londra; G. Allen and Unwin; 1984. (X-237 s.)

KERATRY, Emile de; Murat V. , Paris, 1878.

KERİM SADİ; Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri ve Tarihi Maddecilik; İstanbul, Doğan Kitabevi, 1962.

KEVORKİAN, RYMOND H.; PABOUDJİAN, PAUL B.; Les Arméniens dans l’Empire Ottoman á la Veille du Génocide; Paris, Arhis, 1992. (603 s.)

KEYDER, ÇAĞLAR; TABAK, FARUK (Der); Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım; İstanbul, Tarih Vakfı – Yurt Yayınları; 1998.

 KHEREDİNE (Hayreddin), GENERAL; Réformes Nécessaires aux Etats Musulmans; Paris, 1868.

KİNNEİR, P.J. Macdonald; Voyage dans l’Asie Mineure, l’Arménie et le Kurdistan dans les années 1813 et 1814. 2 cilt. Paris, 1818.

KİSSLİNG, HANS-JOACHİM (1912-1985); Dissertationes Orientales et Balcanicae Collectae; Münih, R. Trofenik, 1988. (VIII-VI-319)

KİTSİKİS, DİMİTRİ; L’Empire Ottoman; Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1985.

KIRAY, EMİNE; Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar; İstanbul, İletişim Yayınları, 1993.

KLAPKA, GEORGES; La Guerre d’Orient en 1853 et 1854; Brüksel, 1855.

KLEİNERT, CLAUDİA; Die Revision der Historiographie des Osmanischen Reiches, Beispiel von Abdulhamid II; Berlin, K. Schwarz, 1995. (262 s.)

KLİNGHARDT, KARL; Angora Konstantinopel; Frankfurt, 1924. (Türkçesi: Ankara-İstanbul Arası İktidar Kavgası, İstanbul, Profil Yayınları, 2007).

KNOLLES, RİCHARD (1550?-1610); The Turkish History from the Original of that Nation to the Growth of the Ottoman Empire (with a continuation of “The Present State of the Ottoman Empire, P. Rycaut); Londra, 1679 (1587).

KOCABAŞOĞLU, UYGUR; XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Misyoner Okulları; İstanbul, Arba Yayınları, 1989.

KOCABAŞOĞLU, UYGUR ve BERGE, METİN; Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar; Ankara, Kebikeç Yayınları, 1994.

XIX. Yüzyılda Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler; Kebikeç, 14-16; 2003-2004.

Çok yararlı bir bibliyografik çalışma.

KOÇU, REŞAD EKREM: Osmanlı Padişahları; İstanbul, Doğan Kitapçılık, 2003 (ilk baskı 1960). 

— Kabakçı Mustafa; İstanbul, Doğan Kitap, 2016 (ilk baskı 1968).

KODAMAN, BAYRAM (1943- ..); Les Ambassades de Moustapha Réchid Pacha à Paris, Ankara, TTK Yayını, 1991. (X-207)

KOLB, Georg Friedrich; The Conditions of Nations, Social and Political with Complete Comparative Tables of Universal Statistics; Londra, 1880.

KOLEKTİF ESER; Kâtip Çelebi, Hayatı ve Eserleri hakkında İncelemeler; Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991.

KOLOĞLU, ORHAN; Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2006.

KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN; Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäisher Türkei (vom Berliner Kongress 1878 bis zu den Balkankriegen 1912-1913); Münih, R. Trofenik, 1983. (IX-265 s.)

KÖPRÜLÜ, FUAT; Türk İslam Feodalizmi; Belleten, sayı: 19. 1941

— Les Origines du Bektachisme, Paris, 1926.

KRAUSE, PAUL R.; Türkiye 1915, çev. Nurettin Süleymangil, İstanbul, Heyamola Yayınları, 2005.

KRAUSE, JOHANN HEİNRİCH; Die Eroberungen von Constantinopel im dreizhenten und fünfzhenten Jahrhundert; Osnabrück, Zeller, 1987.

KUNT, METİN; The Sultan Servants (The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650); N.York, Columbia University Press, 1983. (XXII-181 s.)

KUNTAY, MİTHAT CEMAL; Namık Kemal; İstanbul, Maarif Vekilliği Yayınları; 1944.

Namık Kemal’in en ayrıntılı biyografisi. Yazar “vesikaların Namık Kemal’ini yazmaya çalıştım” diyor. Sadece Kemal’i değil, o dönemi de anlatıyor.

KURAN, AHMET BEDEVİ; İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul, 1948.

KURAT, NİMET AKDES; Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Bulunan Alman Generallerin Raporları; Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 1966.

KURAT, YULUĞ TEKİN; Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği 1877-1880; Ankara, 1968.

KURMUŞ, ORHAN; Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi; İstanbul, Bilim Yayınları, 1977.

KUSHNER, DAVİD; Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, 1876-1908; İstanbul, Kervan Yayınları, 1979.

“Yusuf Akçura 1904 yılında Jön-Türklerin çıkardığı dergilerin birinde Osmanlıcılık ve İslamcılık siyasetlerine karşı üçüncü bir alternatif olarak Türkçülük’ü (pan-türkizmi) esas alan bir tez ileri sürmüştü.” (s. 7)

KUTAY, CEMAL; Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati; İstanbul, Boğaziçi yayınları, 1991.

KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT S.; Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli NARH DEFTERİ; İstanbul, Enderun Kitabevi, 1983.

L

LACROİX, FREDERİC; Question d’Orient; Paris, 1839.

LADİMİR, JULES HONORÉ ARNOUL; La Guerre, Histoire Complėte des Opérations Militaires en Orient et dans la Baltique pendant les Années 1853 à 1856; Paris, 1858.

LALOR, BERNARD A.; Patterns of Ottoman Bureaucratic Statesmen from the Lale Devri until the Tanzimat; Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, I, 1972.

LALOY, Emile; La Diplomatie de Guillaume II, Paris, 1917.

LAMB, HAROLD; Constantinople: Birth of an Empire; New York, Alfred A. Knopf; 1957. (X-334 s.)

LAMOUCHE, COLONEL; Histoire de la Turquie depuis les Origines jusqu’á nos Jours; Paris, Payot, 1953. (442 s.)

LANDES, DAVİD  S.; Bankers and Pashas, Londra, 1958.

LANE, FREDERİC C.; Venice, A Maritime Republic, Baltmore, 1973.

LANE-POOLE, STANLEY; The life of the Right Honourable Stratford Canning, Viscount Stratford de Redcliffe; Londra, New York, Longmans, Green and Co; 1888.

Stratford De Redcliffe, Stratford Cannıng, Vıscount  (1786-1880)

LANE-POOLE, STANLEY; People of Turkey; Twenty Years of Residence among Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks and Armenians; by a Consul’s Daughter and Wife;  Londra, John Murray, 1878. 2 cilt. (2017’de paperback olarak yeniden basıldı).

LANGER, WİLLİAM L.; European Alliances and Alignments 1871-1891; New York, 1950.

LAVİSSE, ERNEST; RAMBAUD, A.; Histoire Générale; Cilt: 11, Paris, 1905.

LAVİSSE, ERNEST; RAMBAUD, A.; Le Monde Contemporain, 1870-1900; Cilt. 12. Paris, 1904.

LAVİSSE, ERNEST.; Notre Politique Orientale; Revue de Paris; Paris, 1897, No: 10 ve 12.

LEAKE, WİLLİAM MARTİN, Journal of a Tour in Asia Minor; Londra, 1824.

LEBEAU, CHARLES-HİPPOLYTE; Essai sur la Justice en Turquie (sur le Traité de Lausanne); Paris, 1924.

LEFEBVRE, ARMAND; Mahmoud et Mehemet Ali; Revue des Deux Mondes; Mayıs, 1839.

LEFORT, JACQUES ve GONNET, HATİCE; Documents Grecs dans les Archives de Topkapi Saray; Ankara, TTK Yayınları, 1981. (VIII-216 s.)

Türkçe ve Fransızca belgeler. Cem Sultan’ın öyküsü .

LEİBNİTZ, G. W.; Mémoire de Leibniz á Louis XIV sur la Conquête de L’Egypte; Paris, 1840.

LEMALET, MARTİNE; Les Juifs et L’Etat Classique; (L’Etat Classique, 1652-1715, ed. Henry Méchoulan.Paris,  J.Vrin, 1986 içinde), s. 387-406.

LEOUZON, LE DUC LOUİS-ANTOİNE.; Mithat Pacha; Paris, 1877.

— Esquisse Orientales; Paris, 1876.

LESSEPS, FERDİNAND de; Egypte et Turquie, Paris, 1869.

LESURE, MİCHEL; Lepante; Paris, Julliard, 1972.

LEVY, AVİGDOR; The Sephardim in the Ottoman Empire; Princeton, The Darwin Press, 1992, (XV-196 s.).

LEVY, NOÉMY; TOUMARKİNE, ALEXANDRE; Osmanlı’da Asayiş, Suç ve Ceza, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008.

LEVY, SAM; Le Déclin du Croissant; Paris, 1913.

LEWİS, BERNARD; The Emergence of Modern Turkey; Londra-New York, Oxford University Press, 1961.

— Canikli Hacı Ali Paşa; Encyclopédie de l’Islam

LEYLA HANIM (1850-1936); Le Harem Impérial et les Sultanes au XIXe Siėcle; Brüksel, Ed. Complexe, 1990. (XLVII-299 s.)

LİFCHEZ, RAYMOND (Ed.); The Dervish Lodge, Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey; Berkeley, California University Press, 1992. (LXXIV-348 s.)

LİGNE, PRİNCE CHARLES DE; Mémoire sur le Comte de Bonneval; Paris, 1817.

LİNDNER, RUDİ PAUL; Nomads and Ottomans in the Medieval Anatolia; Bloomington, Indiana University, 1983. (XIV-167 s.)

LOWRY, HEATH W. (1942- ..); Fourteenth Century Ottoman Realities; In Search of Hâcı-Gâzi Evrenos. (On Dördüncü Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri; Hacı-Gâzi Evrenos’un İzinde; İstanbul, Bahçeşehir University Press; 2012.

Studies in Defterology; Ottoman Society in the XVth and XVIth Centuries; İstanbul, Isis, 1992. (275 s.)

LOWRY, HEATH ve BRYER, ANTÖNY (Der.); Continuity and Change in late Byzantine and early Ottoman Society; Birmingham, University of Birmingham, 1986.

Mayıs 1982’de Dumbarton Oaks’ta düzenlenen seminerin tutanakları.

LUKE, Harry Charles; The Making of Modern Turkey, Londra, 1936.

LǙTFİ SİMAVİ BEY (Başmabeyinci); Osmanlı Sarayı’nın Son Günleri; İstanbul (Tarihsiz);

LUXEMBURG, ROSA; L’Accumulation du Capital (Oeuvres IV, C. II); Paris, Maspero, 1972. (1913).

LYBYER, ALBERT HOWE; The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificient; Cambridge, 1913.

M

MACCOL, M.; Le Sultan et les Grandes Puissances; Paris, 1899.

MACDONALD, D. B.; İlm maddesi; Encyclopédie de l’İslam; Leyde-Paris, 1927.

MAC DONOUGH, GİLES; The Last Kaiser; the Life of Wilhelm IINew York, St. Martin’s Press, 2001.

MAC FARLANE, Charles; Constantinople in 1828, London, 1828. (Fransızcası: Constantinople et la Turquie en 1828-1829Paris, 1828)

MAC FARLANE; Charles; Turkey and its Destiny, Londra, 1850. 2 Cilt.

MACFİE, A. L. (1931- ..); The End of the Ottoman Empire, New York, Longman, 1998. (258 s.)

MAC NEİLL; John; The Progress and the Present Position of Russia in the East; Londra, 1854  (ilk baskı 1836).

MADDEN, R. R.; Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine in 1824, 1825, 1826 and 1827. Londra, 1829.

MAHMUD CELALEDDİN PAŞA; Mir’at-ı Hakikat; İstanbul, Tercüman Yayınları, 1979.

MAHMUD RAİF EFENDİ; Tableau des Nouveaux Réglements de L’Empire Ottoman; Constantinople, 1798.

MAJER, JANS-GEORG; Vorstudien zur Geschichte der İlmiye im Osmanischen Reich; Münih, R. Trofenik, 1978. (IV-347 s.)

Yazarın bu genel başlık altındaki eserde Zu Uşakîzade, seiner Familie und seinen Zeyl başlıklı bir incelemesi bulunuyor.

MALLETERRE, LİEUTENANT-COLONEL; L’Armée Jeune-Turque; Revue des Sciences Politiques, 1911. Cilt: 26.

MANTRAN, ROBERT; Foreign Merchants and the Minorities in İstanbul during the XVI. And XVII. Centuries  (in B. Braude, B. Lewis ed. Age.)

MARDİN, ŞERİF; Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu; çev. Mümtaz’er Türköne, Fahri Unan, İrfan Erdoğan; redaksiyon ve yayına hazırlayan Ömer Laçiner; İstanbul, İletişim yayınları, 2003. (İlk ve orijinal baskı, The Genesis of Young Ottoman Thought, Princeton University Press, 1962.

Prof. Mardin’in (1927) doktora tezi ve en sistemli tarih çalışması; fakat garip bir şekilde Yeni Osmanlılara lider olan ve ilk Anayasa denemesinin mimarı Mithat Paşa ele alınmamış! 

MARCERE, EDOUARD DE; Une Ambassade á Constantinople; Paris, F. Alcan, 1927. 2 Cilt.

MARGALİTH, ISRAEL; Le Baron Edmond de Rothschild et la Colonisation Juive en Palestine; Paris, 1957.

MARİON-CRAWFORD, FRANCİS; 1890’larda İstanbul; çeviren: Şeniz Türkömer, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2007. (Constantinople, New York, Charles Scribner’s Sons, 1895).

MARMONT, MARECHAL. DUC DE RAGUSE; Mémoires du Maréchal Marmont; Paris, 1857.

MARSİGLİ, GRAF (LUIGİ FERNANDO COMTE DE); L’Etat Militaire de l’Empire Ottoman; Amsterdam, 1732. (2 Cilt)

— Osmanlı İmparatorluğu’nun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti; Çev. M. Kaymakam Nazmi; Ankara, Büyük Erkânıharbiye Reisliği Büyük Erkânıharbiye Matbaası, 1934. (359 s.)

MARTENS, F. de; Recueil des Traités et des Conventions Conclus par la Russie avec les Puissances Etrangėres; cilt: XI, St. Petersburg, 1895.

MC GOWAN, BRUCE; The Age of Ayans 1699-1812. (in An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914. Ed. İnalcık, Quataert; Cambridge University Pres, 1994. s. 639-758)

— Taxation, Trade and Struggle for Land 1600-1800 (in Economic Life in Ottoman Europe; Londra, 1981)

MAZOWER, MARK; Salonica: City of Ghosts, new York, Alfred A. Konpf, 2005.

Eser Türkçe’ye Selanik: Hayaletler Şehri, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve yahudiler (1430-1950);  (Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, YKY, 2007) başlığı altında çevrildi.

Mc NEİLL, WİLLİAM H.; Steppe Frontier 1500-1800; Şikago-Londra, 1964.

MEDLİCOTT, W. N.;  Bismarck, Gladstone and the Concert of Europe; Londra, 1956.

MEHMED EFENDİ; Le Paradis des infidèles; Paris, La Découverte, 1981. Yayına hazırlayan ve ayrıntılı bir giriş yazan Gilles Veinstein).

MEHMED MEMDUH; Mirat’ı Şuunat, Tanzimat’tan Meşrutiyet’e; yayına hazırlayan Hayati Develi, İstanbul, Nehir Yayınları, 1990.

MELEK HANOUM; Mme Kıbrızlı-Mehemet Pacha; Trente Ans dans les Harems d’Orient; Souvenirs Intimes de Melek Hanum, 1840-1870; Paris, E. Dentu, 1875.

METTERNİCH, PRENS KLEMENS LOTHAR von; Mémoires, Documents et Ecrits Divers laissés par le Prince Metternich, 8 cilt. Paris, 1881-1884.

MİCHAUD, F. J. et POUJOULAT, J.F.J.; Correspondance d’Orient; Paris, 1830.

MİCHELET, JULES; Tableau Chronique de l’Histoire Moderne (Oeuvres Complėtes, Cilt: I, Paris, 1971)

MİKES, KELEMEN; Türkiye Mektupları; Ankara, Maarif Matbaası, 1944.

MİKHOF, NİKOLA VASİLEV (1877-1962); Bibliographie des Articles de Périodiques Allemands, Anglais, Français et İtaliens sur la Turquie et la Bulgarie; Sofya, Imprimerie de la Cour, 1938. (XIII-686 s.)

MİLEV, NİCOLAS; Réchid Pacha et la Réforme Ottomane; Zeitschrift für Osteuropaïsche Geschichte, band II, 1912.

MİLLER, ANATOLİİ FİLİPPOVİTCH; Mustapha Pacha Baïraktar; Bükreş, 1975.

MİLLER, BARNETTE; The Palace School of Muhammed the Conqueror; Cambridge, Harvard University Press; 1941.

MİLLİNGEN, JULİUS MİCHAEL; Memoirs of the Affairs of Greece; Londra, 1831.

MİNASSİAN, ANAHİT TER; L’Arménie et l’Eveil des Nationalités, 1800-1914. (Histoire des Arméniens, Gérard Dedeyan derlemesi, Privat, 1982)

MİTHAT PAŞA; Midhat Paşa’nın Hatıraları: Hayatım İbret Olsun; 2 cilt; İstanbul; Temel yayınları; yayına hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, 1997.

— The Past, Present and the Future of Turkey; The Nineteenth Century; Haziran, 1878. No. XVI.

— La TurquieSon Passé, Son Avenir; Paris, 1878.

— Mémorial Adressé par Midhat Pacha au Prince Bismarck; Hamburg, 1877.

— Adresse des Positivistes á Midhat Pacha; Paris, 1877.

MOLLAİBRAHİMOĞLU, SÜLEYMAN; Muhteşem Süleymaniye; İstanbul, tarihsiz özel yayın.

MOLTKE, Campagnes des Russes dans la Turquie d’Europe en 1828 et 1829; Paris, 1854.

MOLTKE; Lettres de Maréchal Moltke  sur L’Orient; Paris, 1872.

MOLTKE, H. de; Lettres à sa Mėre et á ses Frėres Adolphe et Louis; Paris, 1892.

MONTAGU, JOHN (Earl of SANDWİCH); A Voyage Round the Mediterranean in Years 1738-1739; Londra, 1799.

MONTAGU, MARY WORTHLEY (LADY); Lettres d’une Ambassadrice Anglaise en Turquie au XVIII. Siėcle; Paris, 1952.

MONTECUCULİ (General); Mémoirs de Montecuculi; Paris, 1746.

MORALES LEZCANO, VİCTOR; Espăna y la Cuestión de Oriente; Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores; 1992. (247 s.)

MORAZE, CHARLES; Les Bourgeois Conquérants; Paris, Editions Complexes, 1985 (2 cilt, ilk baskı 1957).

MORDTMANN, ANDREAS DAVİD; İstanbul ve Yeni Osmanlılar; çev. Gertraude songu-Habermann; İstanbul, Pera yayınları, 1999.

MORDTMANN J. M.; Derebey; Encyclopédie de l’Islam, Leiden.

“Gaspçı (usurpateur) paşaların tersine Anadolu derebeylerinin eyaletlerinde derin kökleri vardı ve güçlü yerel sadakatlara dayanabiliyorlardı.” Bu fikir XVIII. yüzyıl seyahatnamelerinde sık rastlanan bir görüş.

MOUELHY, İBRAHİM-EL; Organisation et Fonctionnements des Institutions Ottomans en Egypts 1517-1917; Ankara, TTKY, 1989 (X-210 s.)

Mısır arşiv belgelerine dayanan bir çalışma.

MOURAVİEFF, BORİS; L’Alliance Russo-Turque au Milieu des Guerres Napoléoniennes; Paris, 1954.

MOUSNİER, ROLAND; Histoire des Civilisations; les XVI et XVIISiecles; Cilt: IV, PUF, Paris, 1965.

MOUTAFTCHİEVA, VERA (1929- ..); Le Vakıf, un Aspect de la Structure socio-économique de l’Empire Ottoman, XV-XVII. Siėcles; Sofya, Sofia Press, 1981 (315 s.)

MOUZELİS, Nicos. P.; Modern Greece, Facets of Underdevelopment; Londra, 1979.

MUALLİM NACİ; Medrese Hatıraları; İstanbul, Hece Yayınları, 2007.

MUMCU, AHMET; Osmanlılarda Siyaseten Katl, Ankara, 1963.

MURAD BEY (MİZANCI); Le Palais de Yıldız; İstanbul, 1895.

MURATOFF, PAUL ve ALLEN, W.E.D.; Caucasian Battlefields; Cambridge, 1953.

MURPHEY, RHOADS; Ottoman Warfare, 1500-1700; New Brunswick, Rutger University Press, 1999. (XXII-278 s.)

MURPHY, RHOADS (Ed.); Regional Structure in the Ottoman Economy: A Sultan Memorandum of 1636 concerning the sources and the uses of tax-farm revenues of Anatolia and northern portions of Syria; Wiesbaden, O. Harassowitz, 1987. (XXXVI-216 s.)

MURPHY, RHOADS; The Ottoman Attitude towards the Adoption of Western Technology: The Role of Efrenci Tecnicians in Civil and Military Applications. (in Contribution à l’Histoire Economique et Sociale de l’Empire Ottoman, Louvain, 1983)

MUSTAFA NURİ PAŞA; Netayic’ül Vukuat; Ankara, TTK Yayını, 2 Kitap, 4 Cilt, 1987.

MUTLU, ŞAMİL; Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud’un Edirne Seyahati, Mehmed Dâniş Bey ve Eserleri; İstanbul, Edebiyat Fakültesi Yayınevi, 1994.

MÜTEFERRİKA, İBRAHİM; Traité de Tactique ou Méthode Artificielle pour l’Ordonnance des Troupes ; Paris, 1769.

N

NAFF, THOMAS ve OWEN, ROGER (Ed.); Studies in Eighteenth Century İslamic History; Londra-Amsterdam, İllinois University Press, 1971. (XII-450 s.)

Pensilvanya Üniversitesi’nde 1971’de yapılan 4. İslam tarihi kollokuna sunulan tebliğler.

NAGATA, YUZO; Tarihte Ayanlar: Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme; Ankara, TTK Yayınları, 1997.

NAMIK KEMAL; Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, Bütün Makaleler I. Yayına hazırlayanlar İsmail Kara, N. Y. Aydoğdu; İstanbul, Dergâh yayınları, 2005.

NAMIK KEMAL (Kolektif eser), DTCF Yayını, 1942.

NAPOLEON III; La Politique Impériale; Exposée par les Discours et les Proclamations de l’Empéreur Napoléon III.  Paris, 1868.

NERVAL, GERARD de; Voyage en Orient; Paris, 1875. 2 Cilt.

NEŞRî TARİHİ; yayına hazırlayan Prof. Mehmet Altay Köymen; Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, 1983.

NİCO BEY; L’Injustice de Marco Pacha et ses Abus; Constantinople, 1869.

NİCOLAİDES, DEMETRİUS; Législation Ottomane, 6 cilt, Paris, 1881. (Altıncı cilt: Code Civil Ottoman – Mecelle).

NİCOLLE, DAVİD; Constantinople 1453; Oxford, Osprey History, 2000.

NİEBUHR, Carsten; Voyage de M. Niehbuhr en Arabie et en d’Autres Pays de l’Orient, Suisse, 1780.

NORADOUNGHİAN, GABRİEL; Recueils d’Actes Internationaux de l’Empire Ottoman; Paris, 1900. 2 Cilt.

NOTOVİTCH, NİCOLAS; L’Empereur Nicolas II et La Politique Russe; Paris, 1895.

O

OHSSON, IGNACE MOURADJEA, D’; Tableau Général de l’Empire Ottoman; Paris, 1788. 7 Cilt. 

OİKONOMİDES, NİCOLAS; Hommes d’Affaires Grecs et Latins á Constantinople: XIII-XV. Siėcles, Paris, J. Vrin, 1979. (149 s.)

OKTAY, AYŞE SIDIKA; Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Aliye; İstanbul, İz Yayıncılık, 2005.

OLSON, ROBERT WİLLİAM (1940- ..); Imperial Meanderings and Republican by-Ways: Essays on Eighteenth Century Ottoman and Twenteenth Century History of Turkey; İstanbul, Isis, 1996. (XV-332 s.)

ORMANİAN, MALACHİA; L’Eglise Arménienne; Lübnan, 1954.

ORTAYLI, İLBER; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı; İstanbul, Hil Yayınları, 1983.

— Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu; İstanbul, Alkım Yayınları, 2006.

—  Osmanlı Toplumunda Aile; İstanbul, Pan Yayıncılık, 2000.

— Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Anlayışına Bir Örnek: “Islahı Sanayi Komisyonu” Olayı, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1978 Özel Sayısı.

OSMAN SEİFY BEY (F. MİLLİNGEN); La Turquie sous le Rėgne d’Abdulaziz: 1862-1867; Paris, 1867.

OSMAN BEY, KIBRISLIZADE (J-A. DECOURDEMANCHE); Les Russes en 1877-1878, Berlin, 1889.

OSMAN BEY, KIBRISLIZADE (DECOURDEMANCHE); La Crise Orientale 1895-1896; Philippopoli, 1896.

OSMAN BEY; KIBRISLIZADE (F. MİLLİNGEN); Les Anglais en Orient, 1830-1876; Paris, 1877.

OSMANLI DÜNYASINDA BİLİM VE EĞİTİM; (Kolektif Eser) Milletlerarası Kongre (12-15 Nisan 1999),

İstanbul, İslam Tarih, Sanat ve Kütür Merkezi (İRCİCA) yayını, 2001.

Çok geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş, bir çok ilginç tebliğ içeren bir eser. Ne var ki, tebliğlerin çoğuna, ortaçağ bilimi-modern bilim ayrımı yapmadan, o devrin ürünlerini benimseyici bir gözle bakan bir zihniyet yapısı egemen.

ÖRİKAĞASIZÂDE, HASAN SIRRI; Sultan Abdülhamit Devri hatıraları ve Saray İdaresi; yayına hazırlayan Ali Adem Yörük; İstanbul, Dergâh Yayınları, 2007.

ÖZBARAN, SALİH; Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık; Ankara, TTK Yayınları, 1994.

—Umman’da Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve Portekiz; İstanbul, Tarihçi Kitabevi, 2013.

—Portekizli Seyyahlar; İran, Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır Yollarında; İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007 (2017).

The Ottoman Response to European Expansion; İstanbul, Isis, 1994. (XV-222 s.)

ÖZCAN, ABDÜLKADİR (Yayına hazırlayan); Fatih Sultan Mehmed: Kanunnâme-i Âl-i Osman; İstanbul, Kitabevi, 2003.

ÖZCAN, TAHSİN; Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı; İstanbul, Kitabevi, 2003.

ÖZDALGA, ELİZABETH (der); Late Ottoman Society, the Intellectual Legacy; New York, Routledge Curzon, 2005.

ÖZDEM, RAGIP; Tanzimat’tan beri Yazı Dilimiz; (Yüzüncü Yılında Tanzimat), Ankara, TTKY, 1940.

ÖZKAYA, YÜCEL; Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık; Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 1994.

—XVIII. Yüzyılda Çıkan Adaletnamelere Göre Türkiye’nin İç Durumu; Belleten, Temmuz, 1974, no: 151.

XVIII. Yüzyılın Sonlarında Timar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alınan Tedbirler ve Sonuçları; Tarih; Mart 1979, Sayı: 32.

ÖZTOPRAK, İZZET; Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını; Ankara, 1989.

ÖZTUNA, YILMAZ; Tanzimat Paşaları; Âli ve Fuâd Paşalar; Ankara, Ötüken Yayınları, 2006.

ÖZTÜRK, EYÜP; Velilik ile Delilik Arasında, İbnu’s Serrâc’ın Gözünden Muvelleh Dervişler; İstanbul, Kitapyayınevi, 2013.

ÖZYÜKSEL, MURAT; Hicaz Demiryolu, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

P

PAKALIN, MEHMET ZEKİ; Midhat Paşa, İstanbul, Divan Kitap, 2015.

PALERNE, JEAN (1557-1592); D’Alexandre à İstanbul, Pérégrinations dans l’Empire Ottoman, 1581-1583; Paris, L’Harmattan, 1991. (349 s.)

PALGRAVE; Report by Consul Palgrave Respecting Land Tenure in Eastern Turkey; 1870.

PALMER, ALAN;  The Decline and Fall of the Ottoman Empire ; New York : M. Evans, 1994.  (Türkçesi, Bir Çöküşün Yeni Tarihi; İstanbul, Turkuvaz Kitap, 2008.)

PALMERSTON, LORD; Sa Correspondance Intime; Paris, 1878. (II Cilt)

PAMUK, ŞEVKET; Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913); İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2018.

PAPADOPOULOS, THEODOROS CH. (1921-…); Studies and Documents Relating to the History of the Grek Church and People under Turkish Domination; Aldershot, Variorum, 1990. (xxıv-432)

PARRY, V. J.; Richard Knolles’ History of the Turks; Ed. Salih Özbaran, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 2003.(XVI-152 s.)

PANAİTE, VİOREL (1958-…) The Ottoman Law of War and Peace; Boulder, East European Monogrphs, 2000. (III-561 s.)

PANTAZOPOULOS, NİKOLAOS J.; Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule; AmsterdamA. M. Hakkert, 1984. (121 s.)

PANZAC, DANİEL (Ed.); Les Villes dans L’Empire Ottoman; Paris, CNRS Yayını, cilt I. 1991. (416 s.)

PASDERMADJİAN, H.; L’Histoire de l’Arménie; Paris, 1971. (İlk baskı 1949)

Türk düşmanı bir yaklaşımla kaleme alınmış bir tarih kitabı.

Sultan Mahmut II. övülüyor: “Büyük bir sultan”. Annesi Martinik’de doğmuş, korsanlar tarafından kaçırılmış bir Fransız imiş? (s. 297)

Kaynakları hep Batılı. Reformları bir “komedi” olarak niteliyor.

PATRİCK, MARY MİLLS; Under Five Sultans, New York, The Century co. 1929.

M. M. Patrick (1850-1940) misyoner ve öğretmen. Robert Kolej’de (kız lisesinde) 1875-90 arasında öğretmenlik, 1890-1925 arası da müdürlük yapmış. Adına bir bilim ödülü veriliyor. Bir de 84 yaşında yayınladığı A Bosphorous Adventerous (Stanford University Press, 1934) başlıklı eseri bulunuyor.

PEARS, EDWİN; The Life of Abdülhamid; Londra, 1917.

PECH, E.; Manuel des Sociétés Anonymes en Turquie; Paris, 1902.

PEİRCE, LESLİE PENN; The Imperial Harem, Women and Sovereignity in the Ottoman Empire; Oxford, Oxford University Press, 1993. (XIX-374 s.)

PELİSSİER DE REYNAUD, E. La Régence de Tripoli; Revue des Deux Mondes; Septembre, 1855.

PERROT, GEORGES; Souvenir d’un Voyage en Asie Mineure; Paris, 1864.

PERRY, CHARLES; A View of the Levant; Londra, 1743.

PERTUSİER, CHARLES; Promenades Pittoresques dans Constantinople et sur les Rives du Bosphores; Paris, 1815. 3 Cilt.

PETROSYAN, Y. A.; Jön Türkler; Ankara, Bilgi Yayınları, 1974.

PEYSSONNEL, Charles de; Lettre Contenant Quelques Observations Relatives au Mémoires qui ont paru sous le nom de M. Baron de Tott; Paris, 1785.

PHİLOSOPHİA OTTOMANİCA, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi; yayına hazırlayan Remzi Demir, 3 cilt; Ankara, Lotus Yayınevi, 2005-2007.

PİNGAUD, LÉONCE; Choiseul-Gouffier, Paris, 1887.

PİSTOR-HATAM, ANJA; Iran und Reform Bewegung im Osmanischen Reich, Persische Stätsmänner Reisende und oppositionelle unter dem Einfluss de Tanzimat. Berlin, K. Schwarz, 1992. (III-260)

PORTER, JAMES; Turkey, Its History and Progress (From Journal and Correspondence of  S. James Porter); Londra, 1854.

— M. PORTER; Observation sur la Religion, les Lois, le Gouvernement et les Moeurs des Turcs; Neuchatel, 1770.

POSTEL, GUİLLAUME; De la République des Turcs; Poitiers, 1560.

POUQUEVİLLE, F.; Mémoire sur la Vie et la Puissance d’Ali Pacha; Paris, 1820.

POUJADE, EUGENE; Omer Pacha et L’Armée Turque; Revue des Deux Mondes; Eylül, 1855.

PRESSEL, W. Von; Les Chemins de Fer en Turquie d’Asie, Zurich, 1902.

PRESSENSE, FRANCİS DE; La Question Arménienne; Revue des Deux Mondes; Aralık, 1895.

PURYEAR, V. JOHN; England, Russia and the Straits Question; Berkeley, 1931.

— International Economics and Diplomacy in the Near East 1834-1853; Stanford-Oxford, 1935.

Q

QUATAERT, DONALD; The Age of Reforms:1812-1914. (An Economic and Social History of the Ottoman Empire: 1300-1914. Ed. H. İnalcık, D. Quataert; Cambridge University Pres, 1994 içinde)

QUATAERT, D. ve ZÜRCHER, E. (Ed.) Workers and the Worker Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1839-1950; Londra, New York, Amsterdam; Tauris Academic Studies, 1995. (208 s.)

1992 ve 1992’de yapılan iki seminerin tutanakları.

QUATAERT, DONALD; Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü; İstanbul, İletişim Yayınları, 1999. (İngilizce aslı: Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution; Cambridge University Press, 1993).

R

RAMBAUD, ALFRED; Recueil des Instructions Données aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu’à la Révolution FrançaiseRUSSİE; Paris, 1890, 2 Cilt.

RAMSAUR, Ernest Edmondson; The Young Turks, Prelude to the Revolution of 1908, Princeton University Press, 1957.

RAMSAY, W. M.; The Revolution in Constantinople and Turkey; Londra, 1909.

RANKE, LEOPOLD VON; Les Osmanlis et la Monarchie Espagnole pendant XVI et XVII. Siėcles; Paris, 1845.

RAWLİNSON, A.; Adventures in the Near East; Londra, Andew Nelson, 1923.

RAYMOND, ANDRÉ, Yeniçerilerin Kahiresi; Abdurrahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi; İstanbul, çeviri: Alp Tümertekin; Yapı Kredi Yayınları, 2016. (Le Caire des Janissaires; Paris, CNRS, 1995).

REDA, RACHİD: Le Califat dans la Doctrine de Rachid Reda; (Yayına hazırlayan ve sunan H. Laoust), Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1987. (İlk baskı 1938)

REDHOUSE, JAMES WİLLİAM;

REİD, JAMES, J.; Crisis of the Ottoman Empire, Prelude to Collapse; 1839-1878; Stuttgart, F. Steiner, 2000. (517 s.)

RENAN, ERNEST; Oeuvres Complėtes; Paris, 1947.

RENAN, ERNEST; Qu’est-qu’une Nation? Paris, 1932.

RENAN, ERNEST; Mahomet et les Origines de L’İslamisme; (Oeuvres Complėtes, Cilt. 7. Paris, 1955)

REVUE DU MONDE MUSULMAN; Califat et Souveraineté Nationale en Turquie; 1925, Cilt. 59. (s. 5-81)

RİEU, CHARLES; Catalogues of the Turkish manuscripts in the British Museum; Londra, 1899.

Katalogda 483 eser var. 444’ü Batı Türkçesi; 39’u Çağatay Türkçesi.  Tasnif şöyle yapılmış: İlahiyat, tarih, lilim ve sanat, filoloji, şiir, Türki veya “Doğu Türk”.

1699’da kopye edilen bir de Kürt tarihi var. Emin Şeref Şemseddin Bitlisi yazmış. (Makrizî, Tabarî tarihleri vb.)

RİGOLLOT, GUSTAVE; Unsere Zeit, cilt: II, Leipzig, 1858.

RİSAL, P.; La Ville Convoitée: Salonique; Paris, 1913.

ROCHE, MAX; Education, Assistance et Culture Française dans L’Empire Ottoman; İstanbul, Isis, 1989. (V-239)

RODKEY, F.S.; Reshid Pasha’s Memorandum of August 12, 1839; The Journal of Modern History, 1930, No: 12.

ROE, SİR THOMAS, The Negotiations of Sir Thomas Roe, Embassy to the Ottoman Porte from the Year 1621 to 1628; Londra, 1742.

ROGİER, Camille; La Turquie, Moers et Usages des Orientaux aux XIX. Siėcle; Paris, 1846.

ROHL, JOHN C. G. (Ed.); Kaiser Wilhelm II, New Interpretations, Corfu Papers, Cambridge University Press, 1982.

ROİDER, KARL A, The Reluctant Ally: Austria’s Policy in the Austro-Turkish War, 1737-1739, Tennessee, Louisiana University Press, 1972.

ROLLAND, CHARLES; La Turquie Contemporaine, Paris, Pagnerre, 1854.

ROLLAND, MARC; Le Siėge de Constantinople; Paris, Socomer ed. 1989.

ROSEN, GEORG; Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform in Jahre 1826 bis zum Pariser Traktat vom Jahre 1856; Leipzig, 2 cilt, 1866-1867.

ROSENTHAL, F.; A History of Muslim Historiography; Leiden, 1968.

ROSENTHAL, STEVEN T.; The Politics of Depency: Urban Reform in İstanbul; Londra, Greenwood Press, 1980. (XXIX, 220 s.)

ROUMANİ, ADİP; Essai Historique et Technique sur la Dette Publique Ottomane; Paris, Marcel Giard, 1927. (332 s.)

ROUSSEAU, F.; L’Ambassade du Comte de Castellane á Constantinople; Paris, 1901.

ROUSSEAU, LOUİS; L’Effort Ottoman, Paris, 1907. (Reşit Saffet Bey’in önsözü ile).

ROY, Gilles; Abdulhamid le Sultan Rouge; Paris, Payot, 1936.

RUNCİMAN, STEVEN; The Fall of Constantinople, 1453; Cambridge University Press, 1994.

RUSSEL, JOHN; De l’Etablissement des Turcs en Europe; Paris, 1828.

RUSSİAN OFFİCİAL PUBLİCATİONS; Diplomatic Study on the Crimean War; İki cilt. Londra, 1882.

RYCAUT, PAUL; The Present State of the Ottoman Empire; Londra, 1668.

—L’Etat Présent de l’Empire Ottoman; Rouen, 1677.

S

SABAHATTİN, PRENS; Lettre au Sultan Abdulhamid II, Paris, 1900.

SABRY, M.; L’Empire Egyptien sous Mohamed Ali et la Question d’Orient; Paris, 1930

SAİD HALİM PAŞA, Buhranlarımız; Tercüman Yayınları, İstanbul, (tarihsiz).

SAİNT-SİMON, DUC de; Mémoire du Duc de Saint-Simon sur le Siėcle de Louis XIV et la Régence; Paris, Hachette, 1856-1858. 20 Cilt.

SALE, GEORGE: The Koran, Commonly Called the Alcoran of Mohammed; Londra, 1734.

SALİH MÜNİR PAŞA; Louis XVI et le Sultan Selim III.; Revue d’Histoire Diplomatique, Paris, 1912-1913. (s. 516-548)

SARÇ, ÖMER CELAL; Tanzimat ve Sanayimiz; Yüzüncü Yılında Tanzimat; Ankara, 1940.

SCHEFER, CHARLES; Journal d’Antoine Galland 1672-1673; Paris, 1881. (2 cilt)

SCHERER, FREDRİECH; Adler und Halbmond, Bismarck und der Orient, 1878-1890; F. Schöning, Paderborn, 2001. (XVII-571 s.)

SCHREİNER, STEFAN (Yayına hazırlyan); Die Osmanen in Europa: Erinnerungen und Berichte türkischer Geschichtsschreiber; Leipzig, G. Kiepenheuer, 1985. (457 s.)

SCHULGE, WİNFRİED; Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert; Münih, C. H. Beck, 1978. (XVI-417 s.)

SEİD MOUSTAPHA; Diatribe de L’Ingénieur sur l’Etat Actuel de l’Art Militaire, du Génie et des Sciences á Constantinople; çeviri: Louis Mathieu Langlės; Paris, 1810. (İlk baskı 1807)

SENKOWSKİ, JOSEPH J. S.; Lettre de Moustafa Aga á M. Thaddée Bulgarin; Saint-Petersburg, 1827.

SERTOĞLU, MİDHAT; Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi; Ankara; Türk Tarih Kurumu, 1955.

SHAW, STANFORD J.; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey; Londra, New York; Cambridge University Press, 2 cilt. 1976-1977.

Osmanlı tarihi konusunda referans kitabı. Osmanlı ve Batılı kaynaklara dayanan yararlı bir çalışma.

— Archival Sources for Ottoman History; The Archives of Turkey; Journal of American Oriental Society; 1960-80.

ŞENİ, NORA (1950-…); LE TARNEC, SOPHİE; Les Camondo, ou l’Eclipse d’une Fortune; Arles, Actes du Sud, 1997.

ŞENİ, NORA; Marie ve Marie; Konstantiniye’de Bir Mevsim (1856-1858); İstanbul, İletişim Yayınları, 1999.

SENİOR, Nassau Wiliam A.,    Journal Kept in Turkey and Greece; Londra, 1859.

SETON-WATSON, R. W.; The Rise of Nationality in the Balkans; Londra, 1917.

SETTON, KENNETH MEYER (1914-1995); The Papacy and the Levant, 1204-1571. Filadelfiya, American Philosophical Society, 1976

— Western Hostility to Islam and Prophecies of Turkish Doom; Filadelfiya, American Philosophical Society, 1992. (62 s.)

SEYİTDANLIOĞLU, MEHMET; Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868); Ankara, TTK Yayınları, 1999.

SEZAİ, SAMİ PAŞAZADE; Bütün Eserleri II, yayına hazırlayan Zeynep Kerman, Ankara, TTKY, 2003.

SHMUELEVİTZ, ARYEH; Ottoman History and Society: Jews Sources; İstanbul, Isis, 1999. (101 s.)

SHOPOFF, A; Les et la Protection des Chrétiens en Turquie (1673-1904); Paris, 1904.

SİCKER, MARTİN (1931- ..); The Islamic World in Decline: From the Treaty of Karlowitz tothe Disintegration of the Ottoman Empire; Westport, Praeger, 2001. (X-249 s.)

SİNGER, AMY (1959- ..); Constructing Ottoman Beneficing; An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem; Albany; SONY Pres; 2002. (XV-240 s.)

— Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler; İstanbul, İletişim Yayınları.

— (Mine Eser ile birlikte) Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts; Albany; SONY pres; 2003. (IX-345 s.)

— Aspects of Ottoman History (Ed. Amnon Cohen, Amy Singer); Jerusalem, Magnes Pres, 1994. (332 s.)

— Law and Society in Islam: Three Essays (Devin J. Stewart ile birlikte); Princeton, Markus Wiener Publishers, 1995.

— Palestinian Peasents and Ottoman Officials: Rural Administration around Sixteenth Century Jerusalem; Cambridge, Camridge University Pres, 1994. (XVII-201 s.)

SKENE, JAMES HENRY (ESQ); Les Trois Epoques de l’Histoire Ottomane; Paris ve Londra, 1851.

SKİLLİTER, S. A.; William Harborn and the Trade with Turkey, 1578-1582; Londra, The British Academy, 1977. (XXII-291 s.)

SLADE, ADOLPHE; Records of Travels in Turkey, Greece and of a Cruise in the Black Sea with the Captan Pasha in the years 1829, 1830, 1831; Londra, 1833. (İki cilt)

SLOUCH, N.; Les Deumneh. Une Secte Judéo-Musulmane de Salonique; Revue du Monde Musulmane; 1908, Vol. VI, No. IX. S. 483-495.

SMİTH, ADAM; Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations; Paris, 1843. (İngilizce ilk baskı 1776)

SMİTH, COLİN LEONARD; The Embassy of sir William White at Constantinople, 1886-1891; Londra, Oxford University Press; 1957.

SOBOUL, ALBERT; LEMARCHAND, GUY; FOGEL, MİCHELE; Le Siėcle des Lumiéres; tome I, L’Essor 1715-1750; Paris, PUF, 1977.

SOMEL, SELÇUK AKŞİN; Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908); İstanbul, İletişim Yayınları, 2010. (İngilizce aslı: The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire (1839-1908); Leiden, Koninklijke Brill, 2001).

SPANDOUNES, THEODORE (… – 1538?) ; On the Origins of the Ottoman Emperors; çeviren ve yayına hazırlayan Donald M. Nicel; New York, Cambridge University Press, 1997. (XXIX-161s.)

Eser XVI. yüzyılda yazılmış ve 1288-1453 arasını ele alıyor.

SPİTZER, SİGMUND; Sultan Abdülmecid Han’ın Sarayı’nda Dr. Spitzer’in Hatıratı (yayına hazırlayan Ahmet Refik Altınay); Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası; VI, 34 (1331-1915)

SPON, JACOB; Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grėce et du Levant fait aux Années 1675-1676; La Haye, 1724.

STEEG, L. ve PADEL, W.; De la Législation Foncière Ottomane; Paris, 1904.

STİLES, ANDRİNA; The Ottoman Empire, 1450-1700; Londra, Hodder anr Stafton cop. 1989. (169 s.)

STODDARD, PHİLİP H.; Teşkilat-ı Mahsusa; İstanbul, Arba Yayınları, 1993. (Türkçesi Tansel Demirel).

STOİANOVİTCH, TRAİAN; Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy 1600-1800; The Journal of Economic History; Vol. 13, 1953.

The Conquering Balkan Orthodox Merchants; The Journal of Economic History; 1960, no: 241-242.

Yazıda, Batı ile ticaret artınca Rumların özellikle korsanlık (illegal ticaretle) büyük servetler yaptıkları anlatılıyor.

STRASSLE, PAUL MEİNRAD; Der Internationale Schwarzmeerhandel und Konstantinopel, 1261-1484;(im Spiegel der Sowjetischen Forschung); Bern, P. Lang, 1990.

STRATFORD DE REDCLİFFE, VİSCOUNT (LORD CANNİNG); The Eastern Question, A Selection from his Writings during the Last FiveYears of his Life; Londra, 1881.

STROHMEİER, MARTİN; Seldschukische Geschichte und türkische Geschichtswissenschaft: die Seldschuken im Urteil moderner türkischer Historiker; Berlin, K. Schwarz, 1984. (273 s.)

STROYLS, JOHN J., Studies in the Exact Sciences in Medieval Islam; Dahran, Saudi Arabia, University of Petrolium und Minerals, J. Wiley and Sons, 1984. (X-243 s.)

STUERMER, DR. HARRY; Deux Ans de Guerre á Constantinople, Paris, 1917.

SUDİ, SÜLEYMAN; Osmanlı Vergi Sistemi (Defter-i Muktesit)yayına hazırlayan, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal; Isparta, 1996.

SUGAT, PETER (Ed.)  (1919-…); Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804; Londra, University of Washington Press, 1993. (XVIII-365 s.)

SUMNER, B. H.; Peter the Geat and the Ottoman Empire; Oxford, 1949. Türkçesi: Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu; İstanbul, Doğu Kitabevi, 2016.

SÜLEYMAN NAZİF; Bir Abdülhamid Müdafaanamesi, Hatırat-ı Sultan Abdülhamid-i Sani; yayına hazırlayan: Mustafa Gündüz, İstanbul, Lotus yayınları, 2007.

SÜLEYMAN PENAH EFENDİ RİSALESİ; Özetleyen Yavuz Cezzar; Süleyman Penah Efendi’nin Sosyal, Ekonomik ve Mali Konulardaki Görüşleri; Toplum ve Bilim; 1988, No: 42. (s. 111-132)

ŞEMSEDDİN SAMİ; Kamusu Frensevi; Fransızca-Türkçe Lügat, 1885. (İlk baskı 1882)

—- Aynı yazar; Medeniyet-i İslamiye; yayına hazırlayan Remzi Demir; Ankara, Gündoğan, 1996. (İlk baskı 1879)

ŞİMŞİR, BİLAL N; Fransız Belgelerine Göre Mithat Paşa’nın Sonu; Ankara, 1970.

ŞİŞMAN, ADNAN; Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876); Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004.

T

TABAKÇI, CELAL; Muallim Naci; Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.

TAHSİN PAŞA; Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları: Sultan Abdülhamid; İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996 (4. baskı).

TANCOIGNE, J. M.; İzmir’e, Ege Adalarına ve Girit’e Seyahat, çev. Ercan Eyüboğlu, İstanbul, Büke Kitapları, 2003.

TANPINAR, AHMET HAMDİ; 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi; İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 2003 (10. baskı).

TARİH VE TOPLUM; Yazarlar ve Makaleler Dizini; Ocak 1984-Haziran 1995. Cilt 1-23. Sayı: 1-138. Ankara, İletişim Yayınları.

Bu önemli tarih dergisinin Murat Koraltürk tarafından hazırlanmış olan dizini. Derginin bir özel sayısı formatında basılmış.

TAVERNİER, JEAN-BAPTİSTE; Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, Chevalier Baron d’Aubonne; Paris, 1682. 3 Cilt.

TCHİHATCHEFF, M. PİERRE DE; Lettres sur la Turquie; Paris, 1859.

La Turquie Mirės; Paris, 1861.

—La Paix de Paris est-elle une Paix Solide; Bruxelles, 1856.

— L’Asie Mineure et L’Empire Ottoman; Revue des Deux Mondes, 1850, No: 2. (s. 707-732 ve 840-863)

TEMPERLEY, HAROLD; The Past Phase of Stratford de Redcliffe, 1855-1858; The English Historical Review, Ocak, 1932. No. 47. (s. 216-259)

TERNON, YVES (1932-…); Le Declin, la Chute, l’Effacement; Paris, Ed. du Félin, 2002. (575 s.)

Ermeni soykırımı konusunda kitaplar yazan Fransız doktor. Alaylı tarihçi!

TERZİOĞLU, ARSLAN; Die Hofspitäler und andere Gesundheitseinrichtungen der Osmanischen Palastbauten; Münih, R. Trofenik, 1979. (303 s.)

TESTA, I de; Recueil de Triatés de la Porte Ottomane; Paris, 1866.

TEVFİK, EBÜZZİYA; Yeni Osmanlılar; İstanbul, Pegasus Yayınları, 2006.

THEVENOT, JEAN; Relation d’un Voyage fait au Levant dans laquelle il est curieusement traité des Estats sujet au Grand Seigneur ; Paris, 1664.

THİECK, JEAN-PİERRE (1949-1990); La Passion d’Orient, Paris, Ed. Karthala, 1992. (240 s.)

Yazar Le Monde muhabiri olarak İstanbul’da bulunuyordu. Michel Farrėre takma adını kullanıyordu.

THİERRY, AUGUSTİN.; Lettres sur l’Histoire de France; Oeuvres Complėtes; Paris, 1846.

THOBİE, JACQUES; Intérêts et Impérialisme Français dans L’Empire Ottoman, 1895-1914; Paris, Publications de la Sorbonne, 1977.

THOBİE, JACQUES ve BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUİS (Ed.); L’Accession de la Turquie á la Civilisation Industrielle; İstanbul, Isis, 1987. (234 s.)

İstanbul’da 2-4 Aralık 1985 tarihinde düzenlenen kolloka sunulan tebliğler.

THORNTON, Thomas; The Present State of Turkey;  Londra, 1809. 2 Cilt.

THOUVENEL, L.  Trois Années de la Question d’Orient (1856-1859) D’après les Papiers Inédits de M. Thouvenel.  Paris, 1897.

— L. THOUVENEL, Nicolas I et Napoléon III, Les Préliminaires de la Guerre de Crimée 1852-1854 d’aprės les Papiers Inédits de M. Thouvenel; Paris, 1891.

THOUVENEL, L.; Pages de L’Histoire du Second Empire d’aprės les Papiers de M. Thouvenel; Paris, 1903.

THOUVENEL, MARİE; (yayına hazırlayan Nora Seni); Marie et Marie, Une Saison á Constantinople 1856-1858; Genėve, Metropolis, 1996. (301 s.)

TİETZE, ANDREAS; Habsbugisch-Osmanische Beziehungen; Viyana, 1985. (s. 343)

TİNGUELY, FREDERİC; l’Ecriture du Levant á la Renaissance, Enquête sur les Voyageurs Français dans l’Empire de Soliman le Magnifique; Genėve, Droz, 2000. (302 s.)

TODERİNİ, ABBE; De la Littérature des Turcs; Paris, 1789. 3 Cilt.

TODOROV, NİCOLAİ; La Cooperation Interbalkanique dans le Mouvement Grec de Libération Nationale á la Fin du XVIII. et au Début du XIX. Siėcle; Etudes Historiques, II. Sofia, 1965.

— Bulgaristan Tarihi; Öncü Kitabevi, İstanbul, 1979.

— La Genėse du capitalisme dans les Provinces Bulgares de L’Empire Ottoman au Cours de la Premiėre Moitié du XIX. Siėcle; Etudes Historiques, Sofya, 1960.

TOLEDANO, EHUD R.; The Otoman Slave Trade and its Supression, Princeton Studies on the Near East, 1982.

Yazar geniş ölçüde Osmanlı kaynakları dışında İngiliz, Fransız ve ABD arşiv belgelerini de kullanmış. İngilizlerin Afrika köle ticaretine son vermede anahtar rolü oynadıklarını vurguluyor. Osmanlılar ise Karadeniz ülkelerinden yapılan “beyaz” köle ticaretine son vermede rol oynamışlar.

TOTT, FRANÇOİS de (BARON); Mémoirs du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares; Amsterdam, 1784.

TOURNEFORT, PİTTON DE; Relation d’un Voyage du Levant; Paris, 1717. 3 Cilt.

TOYNBEE, ARNOLD; Experiences, Londra, Oxford University Press, 1969.

TROUBETZKOΪ, GREGOİRE; La Politique Russe en Orient, le Schisme Bulgare; La Revue d’Histoire Diplomatique; 1907. (İki makale)

— Les Préliminaires de la Conférence de Londre; Revue d’Histoire Diplomatique; 1909, cilt. 23.

TRUMPENER, ULRİCH; Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918; Delmar (N. York), Caravan Boks, 1989. (XV-433 s.)

TULARD, JEAN; Histoire de la Crête; Paris, PUF, 1969.

TUNAYA, TARIK ZAFER; Türkiye’de Siyasal Partiler, 3 cilt, İstanbul, Hürriyet Vakfı, 1984.

Tunaya’nın temel eseri. İlk baskısı 1952’de (1859-1952 arasını kapsar şekilde) yayınlanmıştı.

— Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri; İstanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1999.

— İkinci Meşrutiyet’in Siyasal Hayatımızdaki Yeri (Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı 1876-1976, başlıklı kol. eser içinde).

— İttihat ve Terakki, Mülkiye Dergisi, 1984, Haziran, no:74-75, sayfa 32-36.

TÜRKGELDİ, ALİ FUAT; Görüp İşittiklerim; Ankara, 1949.

TURNER, BRYAN S.; Marx and the End of Orientalism; Londra-Boston, Allen & Unwin, 1978. (98 s.)

TÜRK PARLAMENTOCULUĞUNUN İLK YÜZYILI (1876-1976); Kolektif eser; yayına hazırlayan Türk Siyasi İlimler Derneği, Ankara, 1976.

U

UBİCİNİ, JEAN-HENRİ ABDOLONYME; Lettres sur la Turquie; 2 cilt, Paris, 1853-1854.

UBİCİNİ, A.; La Turquie Actuelle, Paris, 1855.

UBİCİNİ, J-H. A. La Constitution Ottomane du 7 Zilhicce 1293; Paris, 1877.

UBİCİNİ, J-H.  A.; Les Serbes de Turquie; Paris, 1865.

UBİCİNİ, J-H. A. ve PAVET de COURTEİLLE, ABEL. L’Etat présent de l’Empire Ottoman; Paris, 1876.

UÇAROL, RIFAT; Gazi Ahmet Muhtar Paşa; İstanbul, Milliyet Yayınları, 1976.

UĞUR, AHMET; Osmanlı Siyâset-nâmeleri; Kayseri, Kültür ve Sanat Yayınları, 1987.

ULUÇAY, M. ÇAĞATAY; Padişahların Kadınları ve Kızları; Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2001.

ULUDAĞ, OSMAN ŞEVKİ (1889-1964); Beşbuçuk Asırlık Türk Tababet Tarihi; Ankara, Kültür Bakanlığı, 1991. (292 s.)

UNAT, FAİK REŞİT; İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi; Ankara, TTK Yayınları, 1991.

II. Abdülhamid’in son Mabeyn Başkâtibi Ali Cevat Bey’in fezlekesi.

URQUHART, DAVİD; La Turquie et ses Ressources; Paris, 1836. 2 Cilt.

— L’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie; Paris, 1835.

— La Crise, La France devant les Quatre Puissances; Paris, 1840.

— Le Sultan et le Pacha d’Egypte; Paris, 1839.

— Le Portfolio, cilt: II, no: 10

URSİNUS, MİCHAEL; Quellen zür Geschichte des osmanischen Reiches und ihre Interpretation; İstanbul, Isis, 1994. (VI-194)

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk tarih Kurumu, 2016.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve klasik çağı hakkında klasik sayılan eserlerden biridir. Defalarca basıldı ve son baskısı da 2016 tarihini taşıyor. Esas olarak Osmanlı vakayinamelerine dayanan ve Türkiye’de resmi (egemen) tarih anlayışının dayanaklarından birini teşkil eden bir eser.

UZUNÇARŞILI, İ.H: Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı; Ankara, TKY, 1965.

Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa; İstanbul, 1942.

— Çapanoğulları; Belleten, 1974, no: 150.

— Selim III.’ün Veliaht İken Louis XVI ile Muhabereleri; Belleten, cilt. II, no: 5-6, 1938.

— UZUNÇARŞILI (F. KÖPRÜLÜ ile); Ayan; İslam Ansiklopedisi, cüz:11.

UZUNÇARŞILI — Osmanlı Tarihinden Portreler; İstanbul, YKY, 2017.

ÜÇEL-AYBET, GÜLGÜN; Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699); İstanbul, İletişim Yayınları; 2003.

ÜLMAN, Haluk; 1860-1861 Suriye Buhranı; Ankara, SBFY, 1966.

V

VAKALOPOULOS, APOSTOLOS E.; Histoire de la Grėce Moderne; Roanne, Horvath, 1975.

— Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies form the mid-eighteenth Century to 1914; New York, Columbia University Press, 1988. ( XVI-410 s.)

VAKALOPOULOS, KONSTANTİNOS (1951-..); Modern History of Macedonia 1830-1912; Selanik, Barbounakis, 1988. (287 s.)

— Yazarın bir de Economic Function in the Macedonian and Thrace Area in the Middle of the XIX Century başlıklı eserine gönderme var. (Bkz. Evangelos Hekimoglou’nın Yunanca, 1989 tarihli bir kitabında)

VALENSİ, LUCETTE; Venise et la Sublime Porte, la Naissance du Despote; Paris, Hachette, 1987.

VAMBERY, ARMİNİUS; Voyages d’un Faux Derviche dans l’Asie Centrale; Paris, 1867.

— Das Türkenvolk, in seinem etnologishen und etnographischen Beziehungen geschildert by Hermann Vambery; Leipzig, F.A. Brockhaus, 1885. (XII- 638 s.)

VANDAL, ALBERT; Une Ambassade Française en Orient sous Louis XV. Paris, 1887.

VEİNSTEİN, GİLLES; Etat et Société dans l’Empire Ottoman, XVI-XVIIIe Siėcles; Aldershot, Variorum, 1994. (XII-299 s.)

— VEİNSTEİN, GİLLES; VATİN, NİCOLAS; Le Sérail Ebranlé, Essai sur les morts, dépositions et avėnements des sultans ottomans, XIV-XIX. siėcle; Paris, Fayard, 2003.

— VEİNSTEİN, GİLLES; Ayans de la Région d’İzmir et le Commerce du Levant (Deuixiėme moitié du XVIII. siėcle) Revue de L’Occident Musulman et de la Méditerrannée; 1979, no: 29.

VENSTEİN, GİLLES (Ed.); Les Ottomans et la Mort; Permanences et Mutations; Leiden-New York, E. J. Brill, 1994.

VELAY, A du; Essai sur L’Histoire Financiėre de la Turquie; Paris, 1903.

VEOU, PAUL DU; La Passion du Cilicie; Paris, 1937.

VERİTATİS VİNDEX; That Unconscionable Turk and What to do with Him ? Londra, 1877.

VİALLON, MARİE F.; Venise et la Porte Ottomane, 1453-1566; Paris, Economica, 1995. (294 s.)

VİLLAMONT, JACQUES DE; Les Voyages du Seigneur de Villamont; Paris, 1606.

VİLLOTE, P.; Voyages d’un Missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arabie et en Barbarie; Paris, 1730.

VLADİMİRSTOV, B. Le Régime Social des Mongols; Le Féodalisme Nomade; Paris, 1948.

VLASTOS, STEPHANOS ANTONİOS (Takma ismi: Terdjuman Efendi); Les Derniers Jours de Constantinople, la Fin de Jean Paléologue; Siėge et Prise de Constantinople; Paris, 1897.

VOLNEY, C. F; Voyage en Syrie et en Egypte, Paris, 1795.

VOLTAİRE, Essai sur les Moeurs et L’Esprit des Nations; Paris, Garnier, 1963. 2 Cilt.

VUCİNİCH, WAYNE S.; The Yugoslav Lands in the Ottoman Period; The  Journal of Modern History, 1953, cilt: XVII, no: 3.

W

WALLERSTEİN, IMMANUEL; KASABA, REŞAT; Incorporation into the World Economy: Change in the Structure of the Ottoman Empire, 1750-1839; (in Economie et Société), Paris, 1983.

WALSH, R.; A Residence at Constantinople During Greek and Turkish Revolutions; Londra, 1838.

WALSH; R., Voyage en Turquie et á Constantinople; Paris, 1828.

WARWORTH, HENRY ALGEMON GEORGE, Earl Percy, Lord; Notes from a Diary in Asiatic Turkey, Londra, E. Arnold, 1898.

WASHINGTON, IRWING; Das Leben Mohammed’s. Mit dem Portrait Mohammed’s; Leipzig, Carl B. Lorck, 1850. (254 s.)

WEBER, MAX; Histoire Economique; Paris, Gallimard, 1991 (Wirtschaftgeschichte; Almanca ilk baskı 1923).

WEBSTER, CHARLES KİNSLEY; The Foreign Policy of Palmerston; Londra, 1951. 2 Cilt.

WEİKER, WALTER F. (1931-..); Ottomans, Turks and the Jewish Polity: A History of the Jews of Turkey; Lanham, University Press of America; 1992. (XVI-369 s.)

WENNER, ADAM; Tagebuch der kaiserlichen Gesandshaft nach Konstantinopel, 1616-1618; (Karl Nehring’in açıklamalarıyla)Münih, Finnish-Ugrisches Seminar, 1984. (XIV-134 s.)

WERNER, ERNST; Die Geburt einer Grossmacht, die Osmanen 1300-148; Ein Beitrag zur Genesis des Türkischen Feudalismus; Berlin Akademie Verlag, 1966.

Doğu Almanyalı bir Marksist tarafından yazılmış ayrıntılı bir çalışma.

WERNER, FRANZ von (Murad Efendi); Türkische Skizzen, Leipzig, Dür, 1877  2 Cilt.

WHİTE, CHARLES; Three Years in Constantinople or the Domestic Manners of the Turks; Londra, 1845.

WHİTMAN, SİDNEY; Turkish Memories, Londra, 1914.

WİCKHAM, CHRİS; The Uniqueness of the East; The Journal of Peasant Studies; 1985, cilt: 12, s. 166-196.

WİTTEK, PAUL; La Formation de l’Empire Ottoman; Londra, Variorum, 1982.

Yazar (1894-1978) İngiliz; tarih profesörü. Kuruluşta uç beyliklerinin gaza ruhuna öncelik veriyor.

WURMBRAND, MAX; ROTH, CECİL; Le Peuple Juif, Quatre Mille Ans d’Existence;  Paris, 1967.

Y

YAKSCHİTCH, GREGOİRE; L’Europe et la Resurrection de la Serbie; Paris, 1907.

YAMASEE, F. A. K.; Ottoman Diplomacy, Abdülhamid II and the Great Powers, 1878-1888. İstanbul, Isis Pres, 1996. (X-293 s.)

YERASİMOS, STEPHANE; La Fondation de Constantinople et de Sainte- Sophie dans les Traditions Turques; İstanbul (Institut d’Etudes Français); Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient; 1990.

YILDIZ, GÜLTEKİN; Neferin Adı Yok; İstanbul, Kitabevi, 2009.

Eserin alt başlığı “Zorunlu askerliğe geçiş sürecinde Osmanlı Devleti’nde siyaset, ordu ve toplum, 1826-1839).

YORGA (IORGA), Nicolas (1871-1940); Histoire des Etats Balcaniques à l’Epoque Moderne; Bükreş, 1914.

— Histoire des Etats Balcaniques jusqu’á 1924; Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1925. (575 s.)

YOUNG, GEORGES; Constantinople, depuis les Origines jusque’ á nos Jours; Paris, Payot, 1948.

Eserde tüm hanedanlar sırayla tanıtılıyor.

YOUNG, GEORGE; Corps de Droit Ottoman; Oxford, Clarendon Press, 1905-1906.

YURDAKUL, İLHAMİ; Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (1826-1876); İstanbul, İletişim Yayınları, 2008.

Z

ZACHARİADOU, ELİZABETH A.; Romania and the Turks, 1300-1500; Londra, Variorum Press,  1985.

—  Trade and crusade:  Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415): Venice-Benetia : Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia, 1983


 ZALLONY, Marc-Philippe; Essai sur les Fanariotes; Marsilya, 1824.

ZARZECKİ, S., Revue de Paris; Nisan, 1914.

ZBOİNSKİ, H.; Armée Ottomane, son Organisation actuelle telle qu’elle résulte de la Loi de 1869 et des Mesures d’Urgences récemment prises; Paris, J. Dumaine, 1877.

ZE’EVİ, DROR; Müslüman Osmanlı Toplumunda Arzu ve Aşk, 1500-1900; Çev. Fethi Aytuna,İstanbul, Kitapyayınevi, İstanbul, 2008.

ZİLFİ, MADELİNE C.; The İlmiye Registers and the Ottoman Medrese System Prior to the Tanzimat (Contributions à L’Histoire Economique et Sociale de L’Empire Ottoman, 1985, içinde).

ZİNKEİSEN, JOHAN WİLHELM; Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa; Hamburg, 1840.

ZİYA GÖKALP

ZÜRCHER, ERİK JAN; The Unionist Faktor: The Rôle of the Committee of Union of Progress in the Turkish National Movement 1905-1926; Leiden, E. J. Brill, 1984. (X-201 s.)