O

ANASAYFA

OHSSON, IGNACE MOURADJEA, D’; Tableau Général de l’Empire Ottoman; Paris, 1788. 7 Cilt. 

OİKONOMİDES, NİCOLAS; Hommes d’Affaires Grecs et Latins á Constantinople: XIII-XV. Siėcles, Paris, J. Vrin, 1979. (149 s.)

OKTAY, AYŞE SIDIKA; Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Aliye; İstanbul, İz Yayıncılık, 2005.

OLSON, ROBERT WİLLİAM (1940- ..); Imperial Meanderings and Republican by-Ways: Essays on Eighteenth Century Ottoman and Twenteenth Century History of Turkey; İstanbul, Isis, 1996. (XV-332 s.)

ORMANİAN, MALACHİA; L’Eglise Arménienne; Lübnan, 1954.

ORTAYLI, İLBER; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı; İstanbul, Hil Yayınları, 1983.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu; İstanbul, Alkım Yayınları, 2006.

—  Osmanlı Toplumunda Aile; İstanbul, Pan Yayıncılık, 2000.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Anlayışına Bir Örnek: “Islahı Sanayi Komisyonu” Olayı, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1978 Özel Sayısı.

OSMAN SEİFY BEY (F. MİLLİNGEN); La Turquie sous le Rėgne d’Abdulaziz: 1862-1867; Paris, 1867.

OSMAN BEY, KIBRISLIZADE (J-A. DECOURDEMANCHE); Les Russes en 1877-1878, Berlin, 1889.

OSMAN BEY, KIBRISLIZADE (DECOURDEMANCHE); La Crise Orientale 1895-1896; Philippopoli, 1896.

OSMAN BEY; KIBRISLIZADE (F. MİLLİNGEN); Les Anglais en Orient, 1830-1876; Paris, 1877.

OSMANLI DÜNYASINDA BİLİM VE EĞİTİM; (Kolektif Eser) Milletlerarası Kongre (12-15 Nisan 1999),

İstanbul, İslam Tarih, Sanat ve Kütür Merkezi (İRCİCA) yayını, 2001.

Çok geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş, bir çok ilginç tebliğ içeren bir eser. Ne var ki, tebliğlerin çoğuna, ortaçağ bilimi-modern bilim ayrımı yapmadan, o devrin ürünlerini benimseyici bir gözle bakan bir zihniyet yapısı egemen.

ÖRİKAĞASIZÂDE, HASAN SIRRI; Sultan Abdülhamit Devri hatıraları ve Saray İdaresi; yayına hazırlayan Ali Adem Yörük; İstanbul, Dergâh Yayınları, 2007.

ÖZBARAN, SALİH; Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık; Ankara, TTK Yayınları, 1994.

—Umman’da Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve Portekiz; İstanbul, Tarihçi Kitabevi, 2013.

—Portekizli Seyyahlar; İran, Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır Yollarında; İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007 (2017).

The Ottoman Response to European Expansion; İstanbul, Isis, 1994. (XV-222 s.)

ÖZCAN, ABDÜLKADİR (Yayına hazırlayan); Fatih Sultan Mehmed: Kanunnâme-i Âl-i Osman; İstanbul, Kitabevi, 2003.

ÖZCAN, TAHSİN; Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı; İstanbul, Kitabevi, 2003.

ÖZDALGA, ELİZABETH (der); Late Ottoman Society, the Intellectual Legacy; New York, Routledge Curzon, 2005.

ÖZDEM, RAGIP; Tanzimat’tan beri Yazı Dilimiz; (Yüzüncü Yılında Tanzimat), Ankara, TTKY, 1940.

ÖZKAYA, YÜCEL; Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık; Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 1994.

—XVIII. Yüzyılda Çıkan Adaletnamelere Göre Türkiye’nin İç Durumu; Belleten, Temmuz, 1974, no: 151.

XVIII. Yüzyılın Sonlarında Timar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alınan Tedbirler ve Sonuçları; Tarih; Mart 1979, Sayı: 32.

ÖZTOPRAK, İZZET; Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını; Ankara, 1989.

ÖZTUNA, YILMAZ; Tanzimat Paşaları; Âli ve Fuâd Paşalar; Ankara, Ötüken Yayınları, 2006.

ÖZTÜRK, EYÜP; Velilik ile Delilik Arasında, İbnu’s Serrâc’ın Gözünden Muvelleh Dervişler; İstanbul, Kitapyayınevi, 2013.

ÖZYÜKSEL, MURAT; Hicaz Demiryolu, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.