K

ANASAYFA

KABACALI, ALPAY (Ed.); Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii; İstanbul, Cem Ofset, 1998 (320 s.).

Arap Çöllerinde Türkler; İstanbul, Cem Yayınevi, 1990.

— Bir İhtilalcinin Serüvenleri: Doğmayan Hürriyet ve Yarıda Kalan İhtilal; İstanbul, Engin Yayıncılık, 1995.

KAFADAR, CEMAL (1954- ); Between two Worlds: The Construction of the Ottoman State; Berkeley, University of California Press, 1995. (XX-221 s.)

KARAER, NİHAT; Paris, Londra, Viyana; Abdülaziz’in Avrupa Seyahati; İstanbul, Phoenix, 2003.

2003.KARAGÖZ, RIZA; Canikli Ali Paşa; Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003.

KARAL, ENVER ZİYA; Osmanlı Tarihi; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları. 7 cilt.

Sultan II. Mahmut; İslam Ansiklopedisi.

KARAMURSAL, ZİYA; Osmanlı Mali Tetkikleri; Ankara, TTK Yayınları, 1989.

KARATZOGLOU, JOHN; The Imperial Ottoman Bank, the First 25 Years 1864-1890; İstanbul, Ottoman Bank Archives and Research Center, 2003.

KARLIĞA, BEKİR; Tunus’lu Hayrettin Paşa ve Tanzimat, İstanbul, İslam Kültürü Altın Serisi, 1995.

KARPAT, KEMAL (1925-…); The Politization of Islam, New York, Oxford University Press, 2001. (IX-533)

The Ottoman State and Its Place in World History (yazar ed. ve iki makalesi var), Leiden, 1975.

Osmanlı Modernleşmesi; Ankara, İmge Kitabevi, 2002.

— Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk; Ankara, İmge Kitabevi, 2001.

KAYNAR, REŞAT; Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat; Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991.

KAZGAN, HAYDAR; Osmanlıda Avrupa Finans Kapitali; Ankara, Roma Yayınları, 2005.

KEDOURİE, ELİE; Middle Eastern  Studies (1971, Cilt: VII, No: 1); Türkçe çevirisi, Jön-Türkler, Farmasonlar ve Yahudiler; (Çev. Zeynep Avcı Karabey) Birikim; Sayı: 45.

KENT, MARİAN (Ed.); The Great Powers and the and of the Ottoman Empire; Londra; G. Allen and Unwin; 1984. (X-237 s.)

KERATRY, Emile de; Murat V. , Paris, 1878.

KERİM SADİ; Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri ve Tarihi Maddecilik; İstanbul, Doğan Kitabevi, 1962.

KEVORKİAN, RYMOND H.; PABOUDJİAN, PAUL B.; Les Arméniens dans l’Empire Ottoman á la Veille du Génocide; Paris, Arhis, 1992. (603 s.)

KEYDER, ÇAĞLAR; TABAK, FARUK (Der); Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım; İstanbul, Tarih Vakfı – Yurt Yayınları; 1998.

 KHEREDİNE (Hayreddin), GENERAL; Réformes Nécessaires aux Etats Musulmans; Paris, 1868.

KİNNEİR, P.J. Macdonald; Voyage dans l’Asie Mineure, l’Arménie et le Kurdistan dans les années 1813 et 1814. 2 cilt. Paris, 1818.

KİSSLİNG, HANS-JOACHİM (1912-1985); Dissertationes Orientales et Balcanicae Collectae; Münih, R. Trofenik, 1988. (VIII-VI-319)

KİTSİKİS, DİMİTRİ; L’Empire Ottoman; Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1985.

KIRAY, EMİNE; Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar; İstanbul, İletişim Yayınları, 1993.

KLAPKA, GEORGES; La Guerre d’Orient en 1853 et 1854; Brüksel, 1855.

KLEİNERT, CLAUDİA; Die Revision der Historiographie des Osmanischen Reiches, Beispiel von Abdulhamid II; Berlin, K. Schwarz, 1995. (262 s.)

KLİNGHARDT, KARL; Angora Konstantinopel; Frankfurt, 1924. (Türkçesi: Ankara-İstanbul Arası İktidar Kavgası, İstanbul, Profil Yayınları, 2007).

KNOLLES, RİCHARD (1550?-1610); The Turkish History from the Original of that Nation to the Growth of the Ottoman Empire (with a continuation of “The Present State of the Ottoman Empire, P. Rycaut); Londra, 1679 (1587).

KOCABAŞOĞLU, UYGUR; XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Misyoner Okulları; İstanbul, Arba Yayınları, 1989.

KOCABAŞOĞLU, UYGUR ve BERGE, METİN; Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar; Ankara, Kebikeç Yayınları, 1994.

XIX. Yüzyılda Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler; Kebikeç, 14-16; 2003-2004.

Çok yararlı bir bibliyografik çalışma.

KOCAHANOĞLU, OSMAN SELİM; 31 Ayaklanması ve Sultan Abdülhamid; İstanbul, Temel Yayınları, 2009.

KOÇU, REŞAD EKREM: Osmanlı Padişahları; İstanbul, Doğan Kitapçılık, 2003 (ilk baskı 1960). 

Kabakçı Mustafa; İstanbul, Doğan Kitap, 2016 (ilk baskı 1968).

KODAMAN, BAYRAM (1943- ..); Les Ambassades de Moustapha Réchid Pacha à Paris, Ankara, TTK Yayını, 1991. (X-207)

KOLB, Georg Friedrich; The Conditions of Nations, Social and Political with Complete Comparative Tables of Universal Statistics; Londra, 1880.

KOLEKTİF ESER; Kâtip Çelebi, Hayatı ve Eserleri hakkında İncelemeler; Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991.

KOLOĞLU, ORHAN; Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2006.

KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN; Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäisher Türkei (vom Berliner Kongress 1878 bis zu den Balkankriegen 1912-1913); Münih, R. Trofenik, 1983. (IX-265 s.)

KÖPRÜLÜ, FUAT; Türk İslam Feodalizmi; Belleten, sayı: 19. 1941

Les Origines du Bektachisme, Paris, 1926.

KRAUSE, PAUL R.; Türkiye 1915, çev. Nurettin Süleymangil, İstanbul, Heyamola Yayınları, 2005.

KRAUSE, JOHANN HEİNRİCH; Die Eroberungen von Constantinopel im dreizhenten und fünfzhenten Jahrhundert; Osnabrück, Zeller, 1987.

KUNT, METİN; The Sultan Servants (The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650); N.York, Columbia University Press, 1983. (XXII-181 s.)

KUNTAY, MİTHAT CEMAL; Namık Kemal; İstanbul, Maarif Vekilliği Yayınları; 1944.

Mehmet Akif; İstanbul, Oğlak Yayınları, 2015.

Namık Kemal ve Mehmet Akif’in en ayrıntılı biyografileri. Yazar “vesikaların Namık Kemal’ini yazmaya çalıştım” diyor. Sadece Kemal’i değil, o dönemi de anlatıyor. Akif için de aynı durum..

KURAN, AHMET BEDEVİ; İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul, 1948.

KURAT, NİMET AKDES; Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Bulunan Alman Generallerin Raporları; Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 1966.

KURAT, YULUĞ TEKİN; Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği 1877-1880; Ankara, 1968.

KURBANOV, ŞAMİL; Cemaleddin Afgani ve Türk Dünyası, (Azerice’den sadeleştiren Sevinç Ahundova), İstanbul, Doğu Kitabevi, 2011.

KURMUŞ, ORHAN; Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi; İstanbul, Bilim Yayınları, 1977.

KUSHNER, DAVİD; Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, 1876-1908; İstanbul, Kervan Yayınları, 1979.

“Yusuf Akçura 1904 yılında Jön-Türklerin çıkardığı dergilerin birinde Osmanlıcılık ve İslamcılık siyasetlerine karşı üçüncü bir alternatif olarak Türkçülük’ü (pan-türkizmi) esas alan bir tez ileri sürmüştü.” (s. 7)

KUTAY, CEMAL; Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati; İstanbul, Boğaziçi yayınları, 1991.

KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT S.; Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli NARH DEFTERİ; İstanbul, Enderun Kitabevi, 1983.