VUCİNİCH, WAYNE S.

ANASAYFA

VUCİNİCH, WAYNE S.; The Yugoslav Lands in the Ottoman Period; The  Journal of Modern History, 1953, cilt: XVII, no: 3.

Yazar savaş sonrası en önemli tarihçinin B. Djurdjev olduğunu söylüyor. Djurdjev Osmanlı tarihini iki döneme ayırmış: 1) XIV-XVII. yüzyıllar; 2) XVII-XIX. yüzyıllar: Çiftlik dönemi.

Yazar ilk dönemi ele alıyor. Osmanlı feodalizmi Sırp feodalizminden daha geri idi ve Sırplar arasında çağdışı kalmış eski patriarkal formları canlandırdı. (s. 288) Bunlar zaten tamamen ortadan kalkmamıştı. Yeniden serpildiler. Sırp Kilisesi de (özellikle yüksek ruhban sınıfı) Osmanlı feodal ile bağlılık ilişkileri içindeydi.

Sergia Dimitrijevic aksi kanıda. Ona göre Osmanlı feodal sistemi daha ileri idi. Osmanlılar emek-rantı para-rant ile değiştirdiler. (s. 289) Djurdjevic yanıtında XVI. yüzyıldan sonra angarya (kulluk) sistemi tekrar ortaya çıktı diyor. (s. 290)

Maden sanayi Sırbistan ve Bosna’da para ekonomisini geliştirmiş. XVI. yüzyıla kadar Osmanlılar “idari önlemlerle” maden üretimini aynı sevitede tutmuşlar. (s. 290)

Djurdjev, Truhelka’ya karşı diyor ki XVII ve XVIII. yüzyılda yeniçeriler Bosna şehrinde zaantkar ve tüccar olarak güç kazanmaya başladılar ve “ağa”laşıyorlar. (s. 291)