FATMA ALİYE HANIM

ANASAYFA

FATMA ALİYE HANIM; Ahmet Cevdet paşa ve Zamanı; sadeleştiren Metin Hasırcı, İstanbul, Pınar Yayınları, 1994.

Yazar tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı. Verilen bilgilerin çoğu Cevdet Paşa’nın Tezâkir’inde mevcut.

Fatma Aliye Hanım babasının Reşit Paşa’ya minnetini şöyle ifade ediyor: “Gerçi Cevdet Efendi Reşid Paşa’nın oğullarını okutmak için maaş almamışsa da, reşid Paşa’nın pek çok nimetini yemiş, pek çok ikram ve iltifatını görmüştür” (s. 49).

Mahafil-i ilmiye ve edebiye” başlıklı bölümde devrin kültür hayatına dair bilgiler var. Bu “mahfil”lerden Çarşamba Pazarı’ndaki Murad Molla tekkesi çok ünlü imiş. Oraya bütün “rical ve kibar” takımı, heyeti vükela üyeleri gidermiş; hatta Ramazan ayında bir akşam da padişah orada iftar edermiş. Cevdet Paşa da bu tekkenin şeyhinden Mesnevi icazetnamesi almış. Bir gün tekke Şeyhi Mehmed Murat Efendi vaazı sırasında, Evkaf Nazırı’nı herkesin içinde hırsızlıkla suçlamış. Nazır “ne taraf gizlenip, ne tarafa savuşabileceğinden hayrete düşmüş; diğer vükela sersemlemiş” (s. 41-42).

Encümen-i daniş hakkında da ilginç bilgiler var.