A

ANASAYFA

ABBOT, GEORGE FREDERİCK; Greece and the Allies, 1914-1922; Londra 1922.

ABDEL-MALEK, ANOUAR; İdéologie et Renaissance Nationale: L’Egypte  Moderne; Paris, 1969.

ABDI TARIHI; yayına hazırlayan: Faik Reşit Unat, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999.

ABDURRAHMAN ADİL BEY; Matbuat-ı Osmaniye Hatıraları (1921’de İkbal gazetesinde yayımlanan anılar)

ABDURRAHMAN ŞEREF; Tarih Konuşmaları; İstanbul, Kavram Yayınları, 1978. (İlk Baskı, Tarih Musahabeleri, 1923).

ABESCİ, Elias (ELİAS) ; Etat Actuel de l’Empire Ottoman, Paris, 1792. (2 Cilt)

ABİDİN PAŞA; Hava Oyunları; Osmanlı Borsasında Finansal İşlemler; yayına hazırlayan Celali Yılmaz; İstanbul, Scala Yayıncılık, 2011.

ABOU el HAJ, RIFA’AT ALİ; 1703 İsyanı, Osmanlı Siyasasının Yapısı; Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2011; çev. Çağdaş Sümer. (The 1703 Rebellion and the Structure of the Ottoman Politics; 1984).

ABOU’L HASAN ALİ BEN MOHAMMED ET TAMGROUTİ; En Nafhat el Miskiya Fi’s Sifarat et Tourkiya (Relation d’une Ambassade Marocaine en Turquie 1589-1591); Paris, 1921.

ABOU YOUSOUF YAKOUB; Le Livre de L’Impot Foncier (Kitab el Kharadj); çeviren E. Fagnan; Paris, 1921.

 ABOUT, EDMOND; La Syrie et L’Alliance Russe; Paris, E. Dentu, 1860.

ABU HUSAYN, ABDUL RAHİM; Provincial Leadership in Syria, 1575-1650; Beyrut, American University Press, 1985. (IX-220 s.)

ABU-MANNEH, BUTRUS; Studies on Islam and the Ottoman Empire in the XIXth Century 1826-1876; İstanbul, İsis, 2001. (208 s.)

ACAROĞLU, TÜRKER M. (Malclės, Louise-Noëlle; Lhéritier, Andrée); Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi; İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

ADJIMAN(LAR); Encyclopedia Judaica; Kudüs, 1971: Cilt: I.

AHMET CEVDET PAŞA; Tezâkir 1-40, (dört cilt); yayına hazırlayan Cavid Baysun; Ankara, TTK yayınları, 1991.

— Marûzat; İstanbul, Çağrı Yayınları, 1980. Yayına hazırlayan: Yusuf Halaçoğlu.

AHMED LÜTFİ EFENDİ; Vak’a-Nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi; yayına hazırlayan Prof. Dr. Münir Aktepe; İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 15 cilt, İstanbul; 1984-1993).

AHMED MİTHAT EFENDİ; Üss-i inkılap, 2 cit;  İstanbul, Selis Kitaplar, 2004.

AHMED RIZA BEY; Tolérence Musulmane; Paris, 1897.

AHMED RIZA BEY (İmzasız) Echos de Turquie, Paris, 1920.

AHMED SAİP; Abdülhamid’in Saltanatının İlk Günleri, (yayına hazırlayan Ruhi Turfan), İstanbul, 1983. 

AHMED VASIF EFENDİ; Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr; Ankara, TTK Yayınları, yayına hazırlayan Mücteba İlgürel, 1994.

AKARLI, ENGİN DENİZ; Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Alî ve Fuad Paşa’nın Siyasî Vasiyetnameleri; Turkuaz Yayınları, İstanbul, 1978.

AKÇAM, TANER.; İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu; Ankara, Bilgi Yayınları, 1999.

AKÇURA, YUSUF; Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda); Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988 (ilk baskı 1940).

AKDAĞ, MUSTAFA; Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, “Celalî İsyanları”; İstanbul, YKY, 2013.

AKGÜNDÜZ, AHMED; Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri; İstanbul, Fey Vakfı, 1990.

AKGÜNDÜZ, MURAT; Osmanlı Medreseleri, XX. Asır; İstanbul, Beyan, 2004.

AKSAN, VİRGİNİA; Ahmed Resmi Efendi 1700-1783; İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997 (ilk Baskı Leiden, 1995).

AKŞİN, SİNA; 31 Mart Olayı; Ankara, İmge Yayınları; 2015 (İlk baskı 1970).

AKTEPE, MÜNİR; Patrona İsyanı – 1730; İstanbul, Altınordu Yayınevi, 2017.

AKYILDIZ, ALİ; Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme; İstanbul, İletişim Yayınları, 2006 (ilk baskı 2004).

İmparatorluktan Cumhuriyete Kağıt paranın Öyküsü (The Odissey of the Paper Money from the Empire to the Republic); İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Anka’nın Sonbaharı; Osmanlı’da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye; İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.

Sürgün Sefir Sadullah Paşa; İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.

AKYÜZ, KENAN; Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar; Ankara, AÜ Yayınları, 1964.

AKYÜZ, YAHYA; Türk Eğitim tarihi; İstanbul, Kültür Koleji Yayınları, 1994.

ALAKESE, HASAN; Mutasavvıf Hükümdarlar; İstanbul, Okul Yayıncılık, 2004.

ALEXİNSKY, GREGOİRE; La Russie et la Guerre, Paris, 1915.

ALİ HAYDAR MİTHAT; Mithat Pacha, Sa vie, Son Oeuvre; Paris, 1908.

ALİ PAŞA; Réponse á  son Altesse Moustapha Fazıl Pacha, à Paris, Paris, 1867.

ALİ VEHBİ BEY; Souvenirs d’Abdulhamid; Paris, Neuchatel, 1916.

ALİ UFKİ BEY (Albertus Bobovius); Saray-ı Enderun, Topkapı Sarayı’ndaki Yaşam (Çeviri, Türkis Noyan); İstanbul, Kitapyayınevi, 2013.

Dönemin ünlü bestekarlarından Ali Ufki Bey’in Topkapı yaşamını 1665 yılında yazdığu tahmin ediliyor. Eser Almanya’da 1669’da, İtalya’da da 1679’da yayınlanmıştı. Türkçe ise ancak 337 yıl sonra yayınlanabildi. İlerde devlet erkanını oluşturacak içoğlanların yemesi, içmesi, eğitimi, hizmetleri, eğlenceleri ve aşkları (özellikle nüfuzlu kişilerle sapık ilişkiler, s. 46-47) hakkında ilginç bilgiler var. En ilginç bölümde ise içoğlanların öğrenimi anlatılıyor. Arapça gramer (sarf) ve sentaks (nahv) ve bazıları için de Frasça öğretiminden sonra tefsir, hadis ve fıkıh dersleri alıyorlar. (s. 69-72). Okutulan “klasik”ler arasında Surûtü’s-salât (namaz kuralları); Hanefi müçtehit Kuduri’nin Muhtasar‘i; İbn Muhammed el Halebi’nin Multeka‘sı; Arap edebiyat tarihini anlatan Hidaye’ler; Molla Hüsrev’in Dürer ve Gürer’i gibi eserler var..

ALKAN, MEHMET Ö. (Yayına hazırlayan); Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Süreklilik ve Değişim; Zafer Toprak Armağanı; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul. 2022.

Osmanlı’dan Günümüze Darbeler; Yayına hazırlayan M. Ö. Alkan; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul. (Genişletilmiş 2. baskı, 2021. ilk baskı 2017).

— 1968 İsyan, Devrim, Özgürlük; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul, 2019.

— Milli Mücadele’de Eskişehir’de Sol; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul, 2022.

— Kurtuluş Savaşı’nda Adana ve Adana’nın Kurtuluşu BELGELER; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul, 2022.

—- (Yayına hazırlayanlar) Alkan, Mehmet Ö.; Çetinkaya, Y. Doğan; Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, !stanbul, 2015 (ilk baskı 2011).

— 1917 Rusya’da Devrimde Devrim; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul, 2018.

— (Yayına hazırlayanlar) Alkan, Mehmet Ö.; Özil, Ayşe; 100. Yılında Yunan Arşiv Kaynaklarında İşgal Eskişehir’i; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; İstanbul, 2022.

ALPKAYA, FARUK; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu 1923 – 1924; istanbul, İletişim Yayınları, 1998.

ALPER, EMİN (Çev. Eylem Yenisoy); Jakobenlerden Devriimcilere: Türkiye’de Öğrenci Hareketlerinin Dinamikleri (1960-1971); Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2018.

ALRİC, ARTHUR; Un Diplomate Ottoman en 1836, Affaire Chırchill, Paris, Ernest Leroux, 1892.

(ALTINAY), AHMET REFİK; Lâle Devri (1718-1730); Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul, 2011.

AMİCİS, EDMONDO DE; Constantinople; Paris, Librairie Hachette, 1883. (Eserde C. Biseo’nun yaptığı 183 desenin reprodüksiyonu bulunuyor).

AMR, SALEH MUHAMMED AL-; The Hijaz under Ottoman Rule 1869-1914; Riyad, Riyad University Publications; 1978. (255 s.)

ANCEL, JACQUES; Manuel Historique de la Question d’Orient; Paris, 1926.

ANDERSON, M. S., The Eastern Question, The Great Powers and the Near East 1774-1923; Londra, 1970.

ANDIÇ, FUAT; The Last of the Ottoman Grandee, the Life and the Testament of Ali Pasha; İstanbul, Isis, 1996. (XI-68 s.)

ANDREOSSY, ANTOİNE FRANÇOİS (Le Comte): Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les Années 1812, 1813 et 1814 et pendant l’Année 1826; Paris, 1828.

ANONİM (Bir eski diplomat tarafından yazılmış); L’Empire Ottomane, 1839-1877;  Paris, Dentu, 1877. (XVI-270)

ANONİM (“Eski bir Diplomat” imzasıyla yayımlanmış); L’Angleterre et la Russie en Orient, 1876-1877; Revue d’Histoire Diplomatique; Sene: 1896 (Makalenin 1877 yılında yazıldığı belirtilmiş.)

ANONİM; Les Dessous de la Politique en Orient; Paris, 1916.

ANONİM: Ordonnances Militaires de Sultan Soliman, dit le Canoniste; çeviren: J. B. Adanson; 1753. (BN Fonds Turcs Supp. No: 719)

ANSCOMBE, FREDERİC FALLOWFİELD; The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar; New York, Columbia University Press, 1997. (XIV-270 s.)

ANTONİUS, George; The Arab Awakening, Londra, 1945 (ilk baskı 1938)

ARAİ, MASAMİ; Turkish Nationalism in the Young Turk Era; Leiden, E. J, Brill, 1992. (X-168)

ARİSTARCHİ BEY (GREGOIRE); Législation Ottomane; Constantinople, 1873.

ARMENONVİLLE, P. FLEURİAN D’. ; Estat Présent de l’Arménie, Tant pour le Temporel que pour le Sprituel; Paris, 1694.

ARMAĞAN (Şinasi Tekin’in Anısına); Uygurlardan Osmanlıya, İstanbul, Simurg, 2005.

ARNAKİS, G. GEORGİADES; The Greek Church of the Constantinople and the Ottoman Empire; The Journal of Modern History; Eylül, 1952. No. 3.

ARPEE, LEON., History of Armenian Christianity; New York, 1946.

ARSLAN, EMİR ŞEKİP; İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları; İstanbul, Klasik Yayınevi, 2005.

ARŞİZEN, SERANDİ; Tasarrufât-ı Mülkiye; yayına hazırlayanlar: Hamdi Genç; M. Erdem Özgür; İstanbul, Kitabevi, 2011.

ARTİNİAN, VARTAN; The Armenian Constutitional System in the Ottoman Empire, 1839-1863; İstanbul, 1988. (119 s.) Türkçe çevirisi “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Anayasası’nın Doğuşu 1839-1863”, İstanbul, Aras Yayınları, 2004.

ASİE FRANÇAİSE (Dergi); 1920. Ocak, no: 178.

ASİLTÜRK, BAKİ; Osmanlı Seyyahların Gözüyle Avrupa; İstanbul, Kanüs Yayınları, 2000 (592 s.)

ATATÜRK KİTAPLIĞI, İSTANBUL KİTAPLARI KATALOĞU; Hazırlayanlar: Safiye Özkan, Ebru Akçeken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994.

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONUSUNDA YURT DIŞINDA YAYINLANMIŞ KİTAPLAR BİBLİYOGRAFYASI; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, XVI. dizi, sayı: 58; Ankara, 2000.

ATATÜRK, Mustafa Kemal; Söylev ve Demeçler, I, 1919-1938. İstanbul, 1945.

AUBİGNOSC, L. P. B. d’; La Turquie Nouvelle, jugée au point où l’ont amenée les Réformes du Sultan Mahmoud; Paris, 1839. 2 Cilt.

AUBOYNEAU, GASTON ve FEVRET, ANDRE; Essai de Bibliographie pour Servir á l’Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, E. Leroux, 1911 (Mansfield Centre, Martino Publications cop. 2003) (84 sayfa).

AUTHEMAN, ANDRÉ; The Imperial Ottoman Bank; İstanbul, Osmanlı Bankası y. 2002.

AVRİL, ADOLPHE d’; Négociations Relatives aux Traités de Berlin et aux arrangements qui ont suivi 1875-1886; Paris, Ernest Leroux, 1886. (VIII-474).

AYDIN, YUSUF ALPEREN; Müteşebbis ve Devlet; 18. Yüzyılda Peksimetçibaşı Nureddin Ağa’nın Yükselişi; İstanbul, Kitabevi, 2016.

AZAM, VİCTOR; L’Avènement d’Abdulaziz; Paris, E. Dentu, 1861.