U

ANASAYFA

UBİCİNİ, JEAN-HENRİ ABDOLONYME; Lettres sur la Turquie; 2 cilt, Paris, 1853-1854.

UBİCİNİ, A.; La Turquie Actuelle, Paris, 1855.

UBİCİNİ, J-H. A. La Constitution Ottomane du 7 Zilhicce 1293; Paris, 1877.

UBİCİNİ, J-H.  A.; Les Serbes de Turquie; Paris, 1865.

UBİCİNİ, J-H. A. ve PAVET de COURTEİLLE, ABEL. L’Etat présent de l’Empire Ottoman; Paris, 1876.

UÇAROL, RIFAT; Gazi Ahmet Muhtar Paşa; İstanbul, Milliyet Yayınları, 1976.

UĞUR, AHMET; Osmanlı Siyâset-nâmeleri; Kayseri, Kültür ve Sanat Yayınları, 1987.

ULUÇAY, M. ÇAĞATAY; Padişahların Kadınları ve Kızları; Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2001.

ULUDAĞ, OSMAN ŞEVKİ (1889-1964); Beşbuçuk Asırlık Türk Tababet Tarihi; Ankara, Kültür Bakanlığı, 1991. (292 s.)

II. Abdülhamid’in son Mabeyn Başkâtibi Ali Cevat Bey’in fezlekesi.

UNAT, FAİK REŞİT; İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi; Ankara, TTK Yayınları, 1991.

UNVER, SÜHEYL; İstanbul Üniversitesi Tarihine Başlangıç; FATİH KÜLLİYESİ; Zamanı, İlim Hayatı. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1946.

URQUHART, DAVİD; La Turquie et ses Ressources; Paris, 1836. 2 Cilt.

L’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie; Paris, 1835.

Le Sultan et le Pacha d’Egypte; Paris, 1839.

La Crise, La France devant les Quatre Puissances; Paris, 1840.

Le Portfolio, cilt: II, no: 10

URSİNUS, MİCHAEL; Quellen zür Geschichte des osmanischen Reiches und ihre Interpretation; İstanbul, Isis, 1994. (VI-194)

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk tarih Kurumu, 2016.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve klasik çağı hakkında klasik sayılan eserlerden biridir. Defalarca basıldı ve son baskısı da 2016 tarihini taşıyor. Esas olarak Osmanlı vakayinamelerine dayanan ve Türkiye’de resmi (egemen) tarih anlayışının dayanaklarından birini teşkil eden bir eser.

UZUNÇARŞILI, İ.H: Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı; Ankara, TKY, 1965.

Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa; İstanbul, 1942.

Çapanoğulları; Belleten, 1974, no: 150.

Selim III.’ün Veliaht İken Louis XVI ile Muhabereleri; Belleten, cilt. II, no: 5-6, 1938.

— UZUNÇARŞILI (F. KÖPRÜLÜ ile); Ayan; İslam Ansiklopedisi, cüz:11.

UZUNÇARŞILI — Osmanlı Tarihinden Portreler; İstanbul, YKY, 2017.

ÜÇEL-AYBET, GÜLGÜN; Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699); İstanbul, İletişim Yayınları; 2003.

ÜLMAN, Haluk; 1860-1861 Suriye Buhranı; Ankara, SBFY, 1966.