A,B,C, …

OSMANLI TARIHI NOTLARI

A

ABBOT, GEORGE FREDERİCK; Greece and the Allies, 1914-1922; Londra 1922.

ABDEL-MALEK, ANOUAR; İdéologie et Renaissance Nationale: L’Egypte  Moderne; Paris, 1969.

ABDURRAHMAN ADİL BEY; Matbuat-ı Osmaniye Hatıraları (1921’de İkbal gazetesinde yayımlanan anılar)

ABDURRAHMAN ŞEREF; Tarih Konuşmaları; İstanbul, Kavram Yayınları, 1978. (İlk Baskı, Tarih Musahabeleri, 1923).

ABESCİ (HABESCİ), Elias; Etat Actuel de l’Empire Ottoman, Paris, 1792. (2 Cilt)

ABİDİN PAŞA; Hava Oyunları; Osmanlı Borsasında Finansal İşlemler; yayına hazırlayan Celali Yılmaz; İstanbul, Scala Yayıncılık, 2011.

ABOU el HAJ, RIFA’AT ALİ; 1703 İsyanı, Osmanlı Siyasasının Yapısı; Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2011; çev. Çağdaş Sümer. (The 1703 Rebellion and the Structure of the Ottoman Politics; 1984).

ABOU’L HASAN ALİ BEN MOHAMMED ET TAMGROUTİ; En Nafhat el Miskiya Fi’s Sifarat et Tourkiya (Relation d’une Ambassade Marocaine en Turquie 1589-1591); Paris, 1921.

ABOU YOUSOUF YAKOUB; Le Livre de L’Impot Foncier (Kitab el Kharadj); çeviren E. Fagnan; Paris, 1921.

 ABOUT, EDMOND; La Syrie et L’Alliance Russe; Paris, E. Dentu, 1860.

ABU HUSAYN, ABDUL RAHİM; Provincial Leadership in Syria, 1575-1650; Beyrut, American University Press, 1985. (IX-220 s.)

ABU-MANNEH, BUTRUS; Studies on Islam and the Ottoman Empire in the XIXth Century 1826-1876; İstanbul, İsis, 2001. (208 s.)

ACAROĞLU, TÜRKER M. (Malclės, Louise-Noëlle; Lhéritier, Andrée); Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi; İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

ADJIMAN(LAR); Encyclopedia Judaica; Kudüs, 1971: Cilt: I.

AHMET CEVDET PAŞA; Tezâkir 1-40, (dört cilt); yayına hazırlayan Cavid Baysun; Ankara, TTK yayınları, 1991.

Ahmet Cevdet Paşa; Marûzat; İstanbul, Çağrı Yayınları, 1980. Yayına hazırlayan: Yusuf Halaçoğlu.

AHMED LÜTFİ EFENDİ; Vak’a-Nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi; yayına hazırlayan Prof. Dr. Münir Aktepe; İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 15 cilt, İstanbul; 1984-1993).

AHMED MİTHAT EFENDİ; Üss-i inkılap, 2 cit;  İstanbul, Selis Kitaplar, 2004.

AHMED RIZA BEY; Tolérence Musulmane; Paris, 1897.

AHMED RIZA BEY (İmzasız) Echos de Turquie, Paris, 1920.

AHMED SAİP; Abdülhamid’in Saltanatının İlk Günleri, (yayına hazırlayan Ruhi Turfan), İstanbul, 1983. 

AHMED VASIF EFENDİ; Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr; Ankara, TTK Yayınları, yayına hazırlayan Mücteba İlgürel, 1994.

AKARLI, ENGİN DENİZ; Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Alî ve Fuad Paşa’nın Siyasî Vasiyetnameleri; İstanbul, 1978.

AKÇAM, TANER.; İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu; Ankara, Bilgi Yayınları, 1999.

AKÇURA, YUSUF; Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda); Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988 (ilk baskı 1940).

AKDAĞ, MUSTAFA; Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, “Celalî İsyanları”; İstanbul, YKY, 2013.

AKGÜNDÜZ, AHMED; Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri; İstanbul, Fey Vakfı, 1990.

AKGÜNDÜZ, MURAT; Osmanlı Medreseleri, XX. Asır; İstanbul, Beyan, 2004.

AKSAN, VİRGİNİA; Ahmed Resmi Efendi 1700-1783; İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997 (ilk Baskı Leiden, 1995).

AKŞİN, SİNA; 31 Mart Olayı; Ankara, İmge Yayınları; 2015 (İlk baskı 1970).

AKTEPE, MÜNİR; Patrona İsyanı – 1730; İstanbul, Altınordu Yayınevi, 2017.

AKYILDIZ, ALİ; Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme; İstanbul, İletişim Yayınları, 2006 (ilk baskı 2004).

—ALİ AKYILDIZ; İmparatorluktan Cumhuriyete Kağıt paranın Öyküsü (The Odissey of the Paper Money from the Empire to the Republic); İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008.

— ALİ AKYILDIZ; Anka’nın Sonbaharı; Osmanlı’da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye; İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.

AKYILDIZ, ALİ; Sürgün Sefir Sadullah Paşa; İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.

AKYÜZ, KENAN; Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar; Ankara, AÜ Yayınları, 1964.

AKYÜZ, YAHYA; Türk Eğitim tarihi; İstanbul, Kültür Koleji Yayınları, 1994.

ALAKESE, HASAN; Mutasavvıf Hükümdarlar; İstanbul, Okul Yayıncılık, 2004.

ALEXİNSKY, GREGOİRE; La Russie et la Guerre, Paris, 1915.

ALİ HAYDAR MİTHAT; Mithat Pacha, Sa vie, Son Oeuvre; Paris, 1908.

ALİ PAŞA; Réponse á  son Altesse Moustapha Fazıl Pacha, à Paris, Paris, 1867.

ALİ VEHBİ BEY; Souvenirs d’Abdulhamid; Paris, Neuchatel, 1916.

ALRİC, ARTHUR; Un Diplomate Ottoman en 1836, Affaire Chırchill, Paris, Ernest Leroux, 1892.

(ALTINAY), AHMET REFİK; Lâle Devri (1718-1730); Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul, 2011.

AMİCİS, EDMONDO DE; Constantinople; Paris, Librairie Hachette, 1883. (Eserde C. Biseo’nun yaptığı 183 desenin reprodüksiyonu bulunuyor).

AMR, SALEH MUHAMMED AL-; The Hijaz under Ottoman Rule 1869-1914; Riyad, Riyad University Publications; 1978. (255 s.)

ANCEL, JACQUES; Manuel Historique de la Question d’Orient; Paris, 1926.

ANDERSON, M. S., The Eastern Question, The Great Powers and the Near East 1774-1923; Londra, 1970.

ANDIÇ, FUAT; The Last of the Ottoman Grandee, the Life and the Testament of Ali Pasha; İstanbul, Isis, 1996. (XI-68 s.)

ANDREOSSY, ANTOİNE FRANÇOİS (Le Comte): Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les Années 1812, 1813 et 1814 et pendant l’Année 1826; Paris, 1828.

ANONİM (Bir eski diplomat tarafından yazılmış); L’Empire Ottomane, 1839-1877;  Paris, Dentu, 1877. (XVI-270)

ANONİM (“Eski bir Diplomat” imzasıyla yayımlanmış); L’Angleterre et la Russie en Orient, 1876-1877; Revue d’Histoire Diplomatique; Sene: 1896 (Makalenin 1877 yılında yazıldığı belirtilmiş.)

ANONİM; Les Dessous de la Politique en Orient; Paris, 1916.

ANONİM: Ordonnances Militaires de Sultan Soliman, dit le Canoniste; çeviren: J. B. Adanson; 1753. (BN Fonds Turcs Supp. No: 719)

ANSCOMBE, FREDERİC FALLOWFİELD; The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar; New York, Columbia University Press, 1997. (XIV-270 s.)

ANTONİUS, George; The Arab Awakening, Londra, 1945 (ilk baskı 1938)

ARAİ, MASAMİ; Turkish Nationalism in the Young Turk Era; Leiden, E. J, Brill, 1992. (X-168)

ARİSTARCHİ BEY (GREGOIRE); Législation Ottomane; Constantinople, 1873.

ARMENONVİLLE, P. FLEURİAN D’. ; Estat Présent de l’Arménie, Tant pour le Temporel que pour le Sprituel; Paris, 1694.

ARMAĞAN (Şinasi Tekin’in Anısına); Uygurlardan Osmanlıya, İstanbul, Simurg, 2005.

ARNAKİS, G. GEORGİADES; The Greek Church of the Constantinople and the Ottoman Empire; The Journal of Modern History; Eylül, 1952. No. 3.

ARPEE, LEON., History of Armenian Christianity; New York, 1946.

ARSLAN, EMİR ŞEKİP; İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları; İstanbul, Klasik Yayınevi, 2005.

ARŞİZEN, SERANDİ; Tasarrufât-ı Mülkiye; yayına hazırlayanlar: Hamdi Genç; M. Erdem Özgür; İstanbul, Kitabevi, 2011.

ARTİNİAN, VARTAN; The Armenian Constutitional System in the Ottoman Empire, 1839-1863; İstanbul, 1988. (119 s.)

ASİE FRANÇAİSE (Dergi); 1920. Ocak, no: 178.

ASİLTÜRK, BAKİ; Osmanlı Seyyahların Gözüyle Avrupa; İstanbul, Kanüs Yayınları, 2000 (592 s.)

ATATÜRK KİTAPLIĞI, İSTANBUL KİTAPLARI KATALOĞU; Hazırlayanlar: Safiye Özkan, Ebru Akçeken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994.

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONUSUNDA YURT DIŞINDA YAYINLANMIŞ KİTAPLAR BİBLİYOGRAFYASI; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, XVI. dizi, sayı: 58; Ankara, 2000.

ATATÜRK, Mustafa Kemal; Söylev ve Demeçler, I, 1919-1938. İstanbul, 1945.

AUBİGNOSC, L. P. B. d’; La Turquie Nouvelle, jugée au point où l’ont amenée les Réformes du Sultan Mahmoud; Paris, 1839. 2 Cilt.

AUBOYNEAU, GASTON ve FEVRET, ANDRE; Essai de Bibliographie pour Servir á l’Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, E. Leroux, 1911 (Mansfield Centre, Martino Publications cop. 2003) (84 sayfa).

AUTHEMAN, ANDRÉ; The Imperial Ottoman Bank; İstanbul, Osmanlı Bankası y. 2002.

AVRİL, ADOLPHE d’; Négociations Relatives aux Traités de Berlin et aux arrangements qui ont suivi 1875-1886; Paris, Ernest Leroux, 1886. (VIII-474).

AYDIN, YUSUF ALPEREN; Müteşebbis ve Devlet; 18. Yüzyılda Peksimetçibaşı Nureddin Ağa’nın Yükselişi; İstanbul, Kitabevi, 2016.

AZAM, VİCTOR; L’Avènement d’Abdulaziz; Paris, E. Dentu, 1861.

ABBOT, GEORGE FREDERİCK; Greece and the Allies, 1914-1922; Londra 1922.

Yazar, bir gazeteci. Statesman gazetesinin Kalküta muhabirliğini yapmış. Önsözünde  Hindistan’ı ziyaret eden Wales Prensine refakat ettiğini yazıyor. Bu eseri altı yıllık bir çalışmanın ürünüymüş ve ilk kez resmi Yunan belgelerini eserinde kullanmış. Kitap büyük bir Yunan sevgisi ile kaleme alınmış.

Esere bir sunuş yazan Büyük Britanya Yunan Donanması Komutanı Amiral Mark Kerr, Kral Konstantin’in İtilaf devletleri tarafından hırpalanmasını, yakın zamanların, Dreyfus olayından sonra en trajik olayı olarak görüyor. Kerr’e göre eğer Çanakkale alınsaydı savaş daha kısa sürer, Romanya ve Bulgaristan savaş dışı tutulur ve belki de Rus İhtilali olmazdı. Konstantin de ülkesini terk zorunda kalmaz ve ordusunun felakete yol açan Küçük Asya macerasına karşı çıkardı.

Yazar Abbot’a göre Türk-Yunan savaşı işin satıhtaki görüntüsü. Daha derinde Fransa’yla “Britanya İmparatorluğu’nun hayati çıkarlarını karşı kaşıya getiren” bir çatışma var. (s. VIII). Fransa Louis XIV’ten beri İngiliz çıkarlarına karşı bir Drang nach Osten politikası izliyor. Son savaşta da Fransızların Ankara hükümetine yaklaşması bir ihanet gibi gösteriliyor. Fransa’nın Konstantin’in dönüşünden çok olumsuz etkilendiği ve onun bütçesinin “yabancı kredilerin ve Türkiye’ye karşı ortak savaşın harcamalarını kolaylaştırmak için müttefiklerin Venizelos Hükümetine verdikleri ödünç paraların kesildiği boş bir bütçeye dönmesini sağladı.” (s. 233).

Yunanlılar Fransa’nın ayrı anlaşma yapmasından sonra giriştikleri “yıkıcı savaş”ın sonuçlarını öğrenmeliler (s. 237).

Turkey, Greece and Powers: A Study in Friendship and Hate, (Viscount Bryce’ınsunuşu ile)Londra, 1919.

Turkey in Transition, Londra, Edward Arnold, 1909.

Eser Meşrutiyetin ilk yılları hakkındailginç bilgiler ve tanıklıklar içeriyor. Özellikle “Türkiye’de yeni kadın” başlığı altında kadın statüsündeki olumlu gelişmelerden söz ediliyor. 1908 Devrimi’ne kadınlar da katılmışlar. Ve bunlar arasında tesettürsüz (unveiled) kadınlar da var (s. 24). Yunanlılar övülüyor (halkın en zeki, en zengin kısmı vb). Ermeniler Türk boyunduruğunun yerini Rus boyunduruğu almasından korkuyorlar (s. 77). Jön-Türkler kırıma uğrayan Ermenileri kurtarmak için parmaklarını oynatmadılar (s. 303). Eserde milletler, özgürlükler, parlamenter hayat vb hakkında ilginç bilgiler var.

— Under the Turk in Constantinople: A Record of Sir John Fich’s Embassy 1674-1681; Londra, 1920.

Aynı yazar tarafından yayına hazırlanmış.

Elçi John Fich, Padova Üniversitesi’nda tıp okumuş. Pisa Üniversitesi’nde anatomi kürsüsüne başkanlık yapmış. Beş yıl da Kral II. Charles’ın Floransa elçiliğini yapmış. J. Bryce, övücü sunuş yazısında eserin “Türk idaresinin canlı bir resmi” olduğunu yazıyor.

Osmanlı gururu Fransa kralından başka hiçbir krala “imparator” anlamını taşıyan “padişah” sıfatını layık görmemeleri ile anlatılıyor (s. 388).

Yazar katalogları inceleyerek İzmir (1702) ve Halep’teki (1688) kitap sayılarını sırasıyla 110 ve 210 olarak veriyor. Ve Macauley’in XVII. yüzyıl için sözünü ettiği “kitap kıtlığı”nı abartma olarak niteliyor (s. 389).